Σάββατο, 3 Φεβρουαρίου 2018

ΚΑΝΕ ΜΟΥ ΤΗΝ ΧΑΡΗ,ΜΕ ΤΟ ΕΝΑ ΜΑΤΙ ΑΝΟΙΧΤΟ ΝΑ ΚΟΙΜΑΣΑΙ...“Alexander the great was not Greek” Slavs say.

“I’m Greek” Alexander said. Which one would you tend to believe?

"Ευγνωμονώ τοις θεοίς ότι εγεννήθην Έλλην."

"Ευγνωμονώ τους θεούς που γεννήθηκα Έλληνας."

Arrian, Anabasis of Alexander. Based on the book of Ptolemeus I Soter, Alexander’s friend.


Κοντά στην Ανατολή, σ' ένα μέρος της Αρχαίας Ελλάδας...

Σε μια αρχαία γη ονομαζόμενη Μακεδονία

Γεννήθηκε ένας γιος στον Φίλιππο το Μακεδόνα

Ο Θρύλος, το όνομα του οποίου ήταν Αλέξανδρος“he [Alexander] never missed a chance to verify his pride for his Greek ancestry. His parents had Greek origins. Alexander considered himself as a Greek. He spoke Greek. He grew up and was educated from famous Greek teachers like Aristotle (who was a nationalist and never accepted the idea to teach any other person instead a Greek person)* and had as his favorite book Iliad of Homer.

He worshiped the same gods like the rest of the Greeks. He undertook and accomplished to a military campaign based on the long-term hostility between Greeks and Persians, as leader of the Greeks. Both he and his army spread the ancient Greek language and culture to the fringes of India and therefore Alexander has justifiably been used for centuries as a symbol of Greek civilization.

"Αυτός [ο Αλέξανδρος] δεν έχασε ποτέ την ευκαιρία να επαληθεύσει την υπερηφάνεια του για την ελληνική του καταγωγή. Οι γονείς του είχαν ελληνική προέλευση. Ο Αλέξανδρος θεωρούσε τον εαυτό του Έλληνα Μίλησε ελληνικά. Μεγάλωσε και εκπαιδεύτηκε από γνωστούς Έλληνες δασκάλους όπως ο Αριστοτέλης (ο οποίος ήταν εθνικιστής και δεν δέχτηκε ποτέ την ιδέα να διδάξει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο αντί για Έλληνα) * και είχε ως αγαπημένο του βιβλίο Ιλιάδα του Όμηρου.

Εκείνος λατρευόταν στους ίδιους θεούς όπως και οι υπόλοιποι Έλληνες. Ανέλαβε και κατέληξε σε μια στρατιωτική εκστρατεία βασισμένη στη μακροχρόνια εχθρότητα μεταξύ Ελλήνων και Περσών, ως ηγέτη των Ελλήνων. Τόσο αυτός όσο και ο στρατός του διέδωσαν την αρχαία ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό στα περιθώρια της Ινδίας και ως εκ τούτου ο Αλέξανδρος δικαιολογημένα έχει χρησιμοποιηθεί για αιώνες ως σύμβολο του ελληνικού πολιτισμού.


Speaking to Athenians and Thebians: “We are united by the same language, the same blood and the same visions”.

The above is a part of the quote: “Holy shadows of the dead, I am not to blame for your cruel and bitter fate, but the accursed rivalry which brought sister nations and brother people to fight one another. I do not feel happy for this victory of mine. On the contrary, I would be glad, brothers, if I had all of you standing here next to me, since we are united by the same language, the same blood and the same visions.

Addressing the dead Hellenes (the Athenean and Thebean Greeks) of the Battle of Chaeronea, as quoted in Historiae Alexandri Magni by Quintus Curtius Rufus.


Μιλώντας στους Αθηναίους και τους Θηβαίους: «Είμαστε ενωμένοι με την ίδια γλώσσα, το ίδιο αίμα και τα ίδια οράματα».

Τα παραπάνω είναι ένα μέρος του αποσπάσματος: "Οι ιερές σκιές των νεκρών, δεν είμαι φταίξιμος για τη σκληρή και πικρή μοίρα σας, αλλά η ανάρπαστη αντιπαλότητα που έφερε αδελφικά έθνη και αδελφούς ανθρώπους να πολεμήσουν ο ένας τον άλλον. Δεν νιώθω ευτυχισμένος για αυτή τη νίκη μου. Αντίθετα, θα ήμουν ευτυχής, αδελφοί, αν είχα όλους εσάς που στέκεστε εδώ δίπλα μου, αφού είμαστε ενωμένοι με την ίδια γλώσσα, το ίδιο αίμα και τα ίδια οράματα.

Αντιμετωπίζοντας τους νεκρούς Έλληνες (τους Αθηναίους και τους Θηβαίους) της Μάχης της Χαιρώνειας, όπως αναφέρεται στην Ιστορία Αλεξάνδρειο Μαγκνί από τον Κουίντους Κούρτιους Ρουφού.If it were not my purpose to combine barbarian things with things Hellenic, to traverse and civilize every continent, to search out the uttermost parts of land and sea, to push the bounds of Macedonia to the farthest Ocean, and to disseminate and shower the blessings of the Hellenic justice and peace over every nation, I should not be content to sit quietly in the luxury of idle power, but I should emulate the frugality of Diogenes.

But as things are, forgive me Diogenes, that I imitate Herakles, [Hercules] and emulate Perseus, and follow in the footsteps of Dionysos, the divine author and progenitor of my family, and desire that victorious Hellenes should dance again in India and revive the memory of the Bacchic revels among the savage mountain tribes beyond the Kaukasos…

As quoted in “On the Fortune of Alexander” by Plutarch, 332 a-b

Αν δεν ήταν ο σκοπός μου να συνδυάσω τα βαρβαρικά πράγματα με τα ελληνικά πράγματα, να διασχίζω και να πολιτοποιώ κάθε ήπειρο, να ψάχνω τα τελειώματα της γης και της θάλασσας, να σπρώχνεις τα όρια της Μακεδονίας στον πιο μακρινό Ωκεανό και να διαδίδεις και να ντους τις ευλογίες της ελληνικής δικαιοσύνης και ειρήνης πάνω σε κάθε έθνος, δεν θα πρέπει να είμαι ικανοποιημένος να κάθομαι ήσυχα στην πολυτέλεια της αδρανούς εξουσίας, αλλά θα πρέπει να μιμούμαι την λιτότητα του Διογένη.

Αλλά όπως συμβαίνει, συγχωρέστε με τον Διογένη, ότι μιμούμαι τον Ηρακλή, τον Ηρακλή και μιμούμαι τον Περσέα και ακολουθώντας τα βήματα του Διονύσου, του θεϊκού συγγραφέα και του προγόνου της οικογένειάς μου, και επιθυμία οι νικηφόροι Έλληνες να χορέψουν και πάλι στην Ινδία και να αναβιώσουν η μνήμη του Μπακχίτς χαίρεται μεταξύ των άγριων ορεινών φυλών πέρα από τον Καύκασο ...

Όπως αναφέρθηκε στην "Για την τύχη του Αλεξάνδρου" από τον Πλούταρχο, 332 α-β


Now you fear punishment and beg for your lives, so I will let you free, if not for any other reason so that you can see the difference between a Greek king and a barbarian tyrant, so do not expect to suffer any harm from me. A king does not kill messengers.”

Historia Alexandri Magni of Pseudo-Kallisthenes, 1.37.9-13


Τώρα φοβάστε τη τιμωρία και ζητάτε τη ζωή σας, γι 'αυτό θα σας αφήσω ελεύθερους, αν όχι για οποιονδήποτε άλλο λόγο, ώστε να μπορείτε να δείτε τη διαφορά μεταξύ ενός Έλληνα βασιλιά και ενός βαρβάρου τυράννου, οπότε μην περιμένετε να υποστείτε καμιά ζημιά από μένα. Ένας βασιλιάς δεν σκοτώνει αγγελιοφόρους. "

Ιστορία Αλεξάνδρι Μαγνή του Ψευδο-Καλλισθένου, 1.37.9-13

Youths of the Pellaians and of the Macedonians and of the Hellenic Amphictyony and of the Lakedaimonians and of the Corinthians… and of all the Hellenic peoples, join your fellow-soldiers and entrust yourselves to me, so that we can move against the barbarians and liberate ourselves from the Persian bondage, for as Greeks we should not be slaves to barbarians.

As quoted in the Historia Alexandri Magni of Pseudo-Kallisthenes, 1.15.1-4.


Οι νέοι των Πελλαίων και των Μακεδόνων και της Ελληνικής Αμφικτιονίας και των Λακεδαμινών και των Κορινθίων ... και όλων των ελληνικών λαών, ενταχθούν στους συναδέλφους σας και εμπιστευτείτε σε εμένα, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε ενάντια στους βάρβαρους και να ελευθερώσουμε οι ίδιοι από την περσική δουλεία, γιατί ως Ελληνες δεν πρέπει να είμαστε σκλάβοι σε βάρβαρους.

Όπως αναφέρεται στην ιστορία Αλεξάνδρειο Μαγνή του Ψευδο-Καλλισθένου,

ΠΗΓΗ-https://macedonianancestry.wordpress.com/tag/%CE%B5%CF%85%CE%B3%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CF%8E-%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%82-%CE%B8%CE%B5%CE%BF%CE%AF%CF%82-%CF%8C%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%AE%CE%B8%CE%B7%CE%BD-%CE%AD%CE%BB/ΚΑΙ ΕΝΩ Ο ΓΚΛΙΚΟΡΟΦ ΠΑΡΑΔΕΧΕΤΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤON ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ...ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ΛΟΙΠΟΝ...Όταν ανοίγεις την καρδιά σου κράτα ρε και λίγο αβάντα
όλα τον κόπο δεν αξίζουν το ίδιο πάντα
μην ξεγελιέσαι και σε παίρνουν χαμπάρι με την πρώτη
μπορεί η τύχη να σου χρωστάει έναν προδότη.Ή ακόμα ένα φίδι με την γλώσσα ποτισμένη
με φαρμάκι που αντέχει στον καιρό δεν ξεθυμαίνει
μην το χαϊδεύεις λοιπόν κι όταν άκακο σου μοιάζει
κάνε το πρώτος να τρομάζει.

2 σχόλια:

zkcome είπε...

Καθώς σε παρακάλεσα, όταν πορευόμουνα στη Μακεδονία, παράμεινε στην Έφεσο, για να παραγγείλεις σε μερικούς να μη διδάσκουν διαφορετικά.

PISTOS 788 είπε...

zkcome!


ΦΟΥΤΖΙΤΖΟΥ...


Η Ελλάδα επιζεί ακόμα, επιζεί νομίζω μέσα από διαδοχικά θαύματα...

Νίκος Καζαντζάκης!

ΚΑΛΟ ΒΡΑΔΥ ΚΑΙ ΕΙΣ ΑΥΡΙΟΝ ΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΑ...

Fake Macedonia

Fake Macedonia

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Ετικέτες

2012 (2) 888 (2) ΑΓΡΟΓΛΥΦΙΚΑ (1) ΑΘΑΝΑΤΟΙ (1) ΑΙΩΡΗΣΗ (1) ΑΛΗΘΕΙΑ Ή ΨΕΜΑ; (5) ΑΛΛΑ ΝΕΑ.... (58) ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ (7) ΑΠΟΚΡΥΦΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (10) ΑΡΧΙΚΗ (1) ΑΣΚΗΤΙΚΑ (2) ΑΣΤΕΙΑ (17) ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ (7) ΑΧΡΙ ΚΑΙΡΟΥ... (13) ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΕΛΛΑΔΑ. (5) ΓΙΑ ΓΕΛΙΑ 'Η ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ... (2) ΓΙΑΤΙ; (4) ΓΙΟΡΤΙΝΑ (1) ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΣΕΥΧΗ (4) ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΑ (2) ΔΙΑΦΟΡΑ... (27) ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ (13) ΔΙΕΘΝΗ (8) ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ (1) ΔΥΝΑΤΑ... (16) Ε (1) ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ (1) ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΝΟΥ (2) ΕΛΛΑΔΑ (54) ΕΛΠΙΔΑ (5) ΕΜΒΟΛΙΑ (3) ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ-ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. (7) ΕΞΥΠΝΑ (1) ΕΠΑΦΙΚΟΙ (5) ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΕΣ... (2) ΕΥΤΟΠΙΑ (1) ΖΕΠΠΕΛΙΝ (2) ΖΚΕ (24) ΖΩ ΣΤΟ ΝΗΣΙ (3) Η ΣΙΒΥΛΛΑ ΜΑΣ (1) ΗΘΙΚΑ (4) ΗΡΩΙΚΑ (12) ΘΑΛΑΣΣΑ (1) ΘΑΥΜΑ (8) ΙΜΙΑ (2) ΙΣΤΟΡΙΚΑ (2) ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ (3) ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ (2) ΚΟΙΝΩΝΙΑ (16) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. (1) ΚΟΥΤΟΒΙΚ (3) ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΑΝΙΚΟΥ (2) ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΕΙΝΑ (2) ΜΑΓΕΙΑ (4) ΜΑΤΡΙΞ (1) ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ (28) ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ (5) ΝΑΖΙ UFO (3) ΝΑΖΙ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ (3) ΝΗΣΟΣ ΑΝΔΡΟΣ (3) ΟΛΟΓΡΑΜΜΑ (7) ΟΜΑΔΑ-Ε (1) ΟΜΟ... (1) ΟΜΟΡΦΑ (6) ΟΡΓΗ. (1) ΟΥΑΙ (2) ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΔΑ-ΔΙΑΙΡΕΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΕ... (1) ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ (3) ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ (6) ΠΕΡΙ ΘΕΟΥ (5) ΠΕΡΙΕΡΓΑ (16) ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ (60) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (52) ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (2) ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ-ΨΕΜΑΤΑ (3) ΠΟΝΟΣ... (1) ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ (11) ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ. (8) ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ (4) ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ (2) ΠΡΟΣΕΧΩΣ... (2) ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ (5) ΠΡΟΧΩ... (53) ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ. (1) ΡΑΠ (1) ΡΟΜΠΟΤ (5) ΣΠΑΣΙΜΠΑ ΓΙΩΡΓΟΣ... (3) ΣΥΜΒΟΛΑ (1) ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. (3) ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ... (4) ΣΥΝΟΜΩΣΙΑ (20) ΣΧΕΣΕΙΣ (11) ΤΑ ΕΒΡΑΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (1) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (9) ΤΟ ΕΛΕΟΣ (1) ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ... (7) ΤΟΓΙΟ (1) ΤΟΓΙΟ; (18) ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (33) ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΞΕΝΑ (12) ΤΣΙΠΑΚΙ... (7) ΥΓΕΙΑ. (1) ΥΠΝΩΤΙΣΜΟΣ (1) ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΒΑΣΕΙΣ (2) ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ (1) ΦΟΒΙΕΣ (2) ΩΡΑΙΑ (44) BLUE BEAM (2) Chemtrails (3) Dr.MASARU EMOTO (1) H.A.A.R.P (2) THE ORION CONSPIRACY (1) Two Steps From Hell (6) UFOs (8)

ΖΚΕ

ΑΝ ΣΕ ΛΑΤΡΕΥΩ ΓΙΑ ΝΑ ΓΛΥΤΩΣΩ ΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ,ΡΙΞΕ ΜΕ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ.

ΑΝ ΣΕ ΛΑΤΡΕΥΩ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ,ΚΛΕΙΣΕ ΜΟΥ ΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ.

ΑΝ ΟΜΩΣ ΣΕ ΛΑΤΡΕΥΩ ΓΙΑΤΙ ΣΕ ΑΓΑΠΩ,ΜΗ ΜΟΥ ΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΚΑΛΛΟΣ ΣΟΥ.