Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017

ΑΛΛΑΞΕ...ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΟΥ...Σοφίαν δὲ λαλοῦμεν ἐν τοῖς τελείοις, σοφίαν δὲ οὐ τοῦ αἰῶνος τούτου, οὐδὲ τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου τῶν καταργουμένων·

ἀλλὰ λαλοῦμεν σοφίαν Θεοῦ ἐν μυστηρίῳ, τὴν ἀποκεκρυμμένην, ἣν προώρισεν ὁ Θεὸς πρὸ τῶν αἰώνων εἰς δόξαν ἡμῶν,


Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας ἐν ἡμέραις Ἡρῴδου τοῦ βασιλέως, ἰδοὺ μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς Ἱεροσόλυμα

λέγοντες· ποῦ ἐστιν ὁ τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ καὶ ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ.


Ἀκούσας δὲ Ἡρῴδης ὁ βασιλεὺς ἐταράχθη...ΓΙΑΤΙ ΑΡΑΓΕ? καὶ συναγαγὼν πάντας τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ γραμματεῖς τοῦ λαοῦ ἐπυνθάνετο παρ᾿ αὐτῶν ποῦ ὁ Χριστὸς γεννᾶται.

οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ· ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας· οὕτω γὰρ γέγραπται διὰ τοῦ προφήτου·


Τότε Ἡρῴδης λάθρα καλέσας τοὺς μάγους ἠκρίβωσε παρ᾿ αὐτῶν τὸν χρόνον τοῦ φαινομένου ἀστέρος,

καὶ πέμψας αὐτοὺς εἰς Βηθλεὲμ εἶπε· πορευθέντες ἀκριβῶς ἐξετάσατε περὶ τοῦ παιδίου, ἐπὰν δὲ εὕρητε, ἀπαγγείλατέ μοι, ὅπως κἀγὼ ἐλθὼν προσκυνήσω αὐτῷ.


οἱ δὲ ἀκούσαντες τοῦ βασιλέως ἐπορεύθησαν· καὶ ἰδοὺ ὁ ἀστὴρ ὃν εἶδον ἐν τῇ ἀνατολῇ προῆγεν αὐτούς, ἕως ἐλθὼν ἔστη ἐπάνω οὗ ἦν τὸ παιδίον·

ἰδόντες δὲ τὸν ἀστέρα ἐχάρησαν χαρὰν μεγάλην σφόδρα,


καὶ ἐλθόντες εἰς τὴν οἰκίαν εἶδον τὸ παιδίον μετὰ Μαρίας τῆς μητρὸς αὐτοῦ, καὶ πεσόντες προσεκύνησαν αὐτῷ, καὶ ἀνοίξαντες τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν προσήνεγκαν αὐτῷ δῶρα, χρυσὸν καὶ λίβανον καὶ σμύρναν·


καὶ χρηματισθέντες κατ᾿ ὄναρ μὴ ἀνακάμψαι πρὸς Ἡρῴδην, δι᾿ ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησαν εἰς τὴν χώραν αὐτῶν.

Ἀναχωρησάντων δὲ αὐτῶν ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου φαίνεται κατ᾿ ὄναρ τῷ Ἰωσὴφ λέγων· ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἴσθι ἐκεῖ

ἕως ἂν εἴπω σοι· μέλλει γὰρ Ἡρῴδης ζητεῖν τὸ παιδίον τοῦ ἀπολέσαι αὐτό.

ΓΙΑΤΙ ΦΟΒΑΤΑΙ ΕΝΑ ΝΗΠΙΟ Ο ΗΡΩΔΗΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΤΟ ΕΞΟΝΤΩΣΕΙ???

ΤΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΧΕΙ,ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ???


Τότε Ἡρῴδης ἰδὼν ὅτι ἐνεπαίχθη ὑπὸ τῶν μάγων, ἐθυμώθη λίαν,

καὶ ἀποστείλας ἀνεῖλε πάντας τοὺς παῖδας τοὺς ἐν Βηθλεὲμ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτῆς ἀπὸ διετοῦς καὶ

κατωτέρω, κατὰ τὸν χρόνον ὃν ἠκρίβωσε παρὰ τῶν μάγων.


Τοτε ο Ηρώδης, όταν είδε ότι οι Μαγοι τον εξεγέλασαν, ωργίσθη παρά πολύ, και επάνω εις την φονικήν οργήν του έστειλε δημίους και έσφαξε όλα τα παιδιά, που ήσαν εις

την Βηθλεέμ και εις τα περίχωρα αυτής από ηλικίας δύο ετών και κάτω, σύμφωνα με τον χρόνον, τον οποίον είχε εξακριβώσει από τους μάγους.ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΑΚΥΡΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ...ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ,ΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΑΡΚΕΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΥΠΟΧΕΙΡΙΑ ΤΟΥΣ...ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΑΚΥΡΩΣΟΥΝ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ...ΙΗΣΟΥΣ=888...


ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΕΝΟΥΣ...


Καὶ ἐγώ, ἀδελφοί, οὐκ ἠδυνήθην ὑμῖν λαλῆσαι ὡς πνευματικοῖς, ἀλλ᾿ ὡς σαρκικοῖς, ὡς νηπίοις ἐν Χριστῷ.


γάλα ὑμᾶς ἐπότισα καὶ οὐ βρῶμα. οὔπω γὰρ ἠδύνασθε. ἀλλ᾿ οὔτε ἔτι νῦν δύνασθε· ἔτι γὰρ σαρκικοί ἐστε.


ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου...


Οταν ήμουν νήπιον, σαν νήπιον ωμιλούσα· είχα φρονήματα και σκέψεις νηπίου και σαν νήπιον εσυλλογιζόμουν και έκρινα. Οταν όμως έγινα άνδρας, κατήργησα και αφήκα πλέον τας νηπιώδεις γνώσεις και τον νηπιώδη τρόπον του σκέπτεσθαι...ΑΛΛΑΞΕ...ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΟΥ...ΜΕΤΑΝΟΩ...ΖΚΕ...


ΜΕΤΑ+ΝΟΩ=ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ...
ΙΠΠΟ...

5 σχόλια:

zkcome είπε...

Η επένδυση με την πανοπλία του Θεού μας κάνει να μπορούμε να αντιστεκόμαστε στα τεχνάσματα του διαβόλου. Τα πνευματικά της πονηρίας είναι τα πονηρά και ακάθαρτα πνεύματα τα οποία βασιλεύουν εις τα επουράνια δηλαδή εις το πνευματικό πονηρό κόσμο και ως εκ τούτου δημιουργείται η μάχη μεταξύ των δύο αντιθέτων πνευματικών δυνάμεων των πονηρών και των αγαθών.
Τα πνεύματα τόσο τα αγαθά όσο και τα πονηρά έχουν κατοικία τον άνθρωπο σύμφωνα με την πρόγνωση του Θεού.
Την αλήθεια θα την ζωστούμε όταν μελετάμε το ευαγγέλιο του Χριστού με προσευχή και επιμέλεια, θα ντυθούμε δε την δικαιοσύνη όταν τηρούμε τις εντολές του Θεού.
Με την μάχη του Παναγίου Πνεύματος και την τήρηση των εντολών του Χριστού σβήνουν τα πυρωμένα βέλη του πονηρού. Είναι πυρωμένα διότι οδηγούν στην απώλεια. Η μάχαιρα του Πνεύματος είναι η κραταιά πίστη προς το Χριστό κα η εφαρμογή του ευαγγελίου του.

Ας ευχηθούμε σε όλους μας να δίνει ο Κύριος εκείνες τις πνευματικές δυνάμεις ώστε να διεξάγουμε με επιτυχία τον αγώνα εναντίον του πονηρού, προς δόξαν του Αγίου ονόματος του και σωτηρία των ψυχών και των σωμάτων μας, ώστε ολόκληρο το πνεύμα μας και η ψυχή και το σώμα μας να τηρηθούν άμεμπτα κατά την παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.

Iππο είπε...

Eιχες καιρο να με "βαλλεις" να "δια-βασω"....
Πολυ προχω!!!!
Καθε πρωι που ξυπναω αμφισβητω τον εαυτο μου, το σκοπο και την δραση μου...
Αναθεωρω τα παντα και τα μελεταω σαν να τα "γνωριζω" πρωτη φορα.
Δρω κατα τη διαρκεια της ημερας μου, ...
και καθε βραδυ πριν κοιμηθω αναλογιζομαι τι εκανα λαθος, τι εφερε και ποιο αποτελεσμα και τι θα μπορουσα να κανω διαφορετικα την επομενη ημερα....
Ειναι πολυ δυσκολο να συνδιασεις τη θεωρια με τη δραση χωρις να ατονεις πνευματικα και χωρις να αποχωριζεσαι εναν κεντρικο αξονα ιδεολογιας και κοσμοθεωριας...
Ειναι ενας καθημερινος αγωνας ωστε η επομενη μερα να κανει μια εστω μικρη διαφορα στον κοσμο μας....
Αλλωστε τι διαφορα θα μπορουσε να φερει ο καθε ελαχιστος...
Σαφως η Ιστορια θα επανα-λαμβανεται εως οτου βρεθει η τελεια φορμουλα ... αν ποτε βρεθει αλλα οι κοσμικοι παραγοντες δυστυχως δε βοηθανε στο να ειμαστε οι ουτοπικοι Ανθρωποι που θα θελαμε να ειμαστε...
Οι προκλησεις πολλες, οι απειλες ακομα περισσοτερες, η ισορροπια ευθραστη και απωτερος σκοπος μας να μπορεσουμε να φτασουμε οσο πιο κοντα στην τελικη μαχη....
Να μην αφησουμε την αποστολη στη μεση ...
Να μην λειψουμε απο το "ποστο" μας....
Οχι οτι μας εχει αναγκη .. αλλα μας εχει διορισμενους...
Για να δεις ποιοι σε ελεγχουν κοιτα ποιους δεν επιτρεπεται να κρινεις...
Για να μαθεις ποιος παλευει εντιμα κοιτα ποιον πολεμουν ολοι...
Παντα να αγαπας τον Ανθρωπο γιατι ειναι Θεικο προιον, να πολεμας τις δυναμεις που τον διεκδικουν και να προσπαθεις να του θυμιζεις τον σκοπο του...
Σαφως και θα κανεις λαθη... αλλωστε ο μονος ασφαλής τροπος ειναι το να μην κανεις απολυτως τιποτε...
https://www.youtube.com/watch?v=o_l4Ab5FRwM
Δυναμις!!!

PISTOS 788 είπε...

zkcome!

Τις είναι θέλεις σαυτώ πρώτον ειπέ. Είθ’ ούτως ποίει ά ποιείς.

πρώτα πες στον εαυτό σου ποιος θέλεις να είσαι· μετά να κάνεις αυτά που κάνεις σύμφωνα με αυτό...

ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ.

ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ...

ΦΟΥ-ΤΖΙ-ΤΣΟΥ...ΖΚΕ!!!

PISTOS 788 είπε...

Iππο!

Βαθιά, στο κέντρο της ύπαρξής σου έχεις την απάντηση... Ξέρεις ποιος-α είσαι και ξέρεις τι θέλεις...

ΛΑΟ-ΤΣΕ.

Οι προκλησεις πολλες, οι απειλες ακομα περισσοτερες, η ισορροπια ευθραστη και απωτερος σκοπος μας να μπορεσουμε να φτασουμε οσο πιο κοντα στην τελικη μαχη....
Να μην αφησουμε την αποστολη στη μεση ...
Να μην λειψουμε απο το "ποστο" μας....

ΑΔΕΡΦΗ ΜΟΥ ΕΙΣΑΙ ΔΥΝΑΜΙΣ!!!

Αυτό που υπάρχει πίσω μας και αυτό που υπάρχει μπροστά μας είναι μικροπράγματα σε σχέση με αυτό που υπάρχει μέσα μας...

EMERSON.

ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ...ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!!PISTOS 788 είπε...

Ανατριχιάζουν τα κείμενα του Νοστράδαμου για την Ελλάδα!

Ρίγη προκαλούν τα κείμενα του περιβόητου Νοστράδαμου για την Ελλάδα. Τα παρακάτω χωρίς αμφισβήτηση έχουν να κάνουν με την τωρινή κατάσταση που βιώνουμε στην Ελλάδα.

"Ο διασυρμός και χλευασμός της Ελλάδος από τους Δυτικούς. Η Κόρη του Φωτός, από τους φίλους της θα καταδικαστεί. Ότι τάχα το σκότος στη Παλιά Γη έχει φέρει. Θα τη βρίζουν και θα τη χτυπούν, θα λένε ότι αυτή φταίει. Αλλά σύντομα θα καταλάβουν το λάθος τους".

Ερμηνεία: Η κόρη του φωτός είναι η Ελλάδα (Ελ=φως, ‘λάδα’ εκ του ‘λας’ που σημαίνει γη ή χώρα, δηλαδή Ελλάδα = Χώρα του Φωτός.) Όταν λέει φίλους εννοεί τους Ευρωπαίους οι οποίοι θα γυρίσουν την πλάτη τους στην Ελλάδα επειδή θα νομίζουν ότι αυτή ευθύνεται για την κρίση στην Ευρωζώνη («ότι τάχα το σκότος στη Παλιά Γη έχει φέρει»). Παλιά Γη είναι η Ευρώπη. Θα την κατηγορούν και θα την χλευάζουν αλλά όταν οι ίδιες τους οι χώρες βρεθούν στην ίδια κατάσταση με την Ελλάδα θα καταλάβουν το λάθος τους (τον διασυρμό της Ελλάδος).

ΦΟΥΤΖΙ...

Fake Macedonia

Fake Macedonia

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Ετικέτες

2012 (2) 888 (2) ΑΓΡΟΓΛΥΦΙΚΑ (1) ΑΘΑΝΑΤΟΙ (1) ΑΙΩΡΗΣΗ (1) ΑΛΗΘΕΙΑ Ή ΨΕΜΑ; (5) ΑΛΛΑ ΝΕΑ.... (58) ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ (7) ΑΠΟΚΡΥΦΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (10) ΑΡΧΙΚΗ (1) ΑΣΚΗΤΙΚΑ (2) ΑΣΤΕΙΑ (17) ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ (7) ΑΧΡΙ ΚΑΙΡΟΥ... (13) ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΕΛΛΑΔΑ. (5) ΓΙΑ ΓΕΛΙΑ 'Η ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ... (2) ΓΙΑΤΙ; (4) ΓΙΟΡΤΙΝΑ (1) ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΣΕΥΧΗ (4) ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΑ (2) ΔΙΑΦΟΡΑ... (27) ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ (13) ΔΙΕΘΝΗ (8) ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ (1) ΔΥΝΑΤΑ... (16) Ε (1) ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ (1) ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΝΟΥ (2) ΕΛΛΑΔΑ (54) ΕΛΠΙΔΑ (5) ΕΜΒΟΛΙΑ (3) ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ-ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. (7) ΕΞΥΠΝΑ (1) ΕΠΑΦΙΚΟΙ (5) ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΕΣ... (2) ΕΥΤΟΠΙΑ (1) ΖΕΠΠΕΛΙΝ (2) ΖΚΕ (24) ΖΩ ΣΤΟ ΝΗΣΙ (3) Η ΣΙΒΥΛΛΑ ΜΑΣ (1) ΗΘΙΚΑ (4) ΗΡΩΙΚΑ (12) ΘΑΛΑΣΣΑ (1) ΘΑΥΜΑ (8) ΙΜΙΑ (2) ΙΣΤΟΡΙΚΑ (2) ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ (3) ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ (2) ΚΟΙΝΩΝΙΑ (16) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. (1) ΚΟΥΤΟΒΙΚ (3) ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΑΝΙΚΟΥ (2) ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΕΙΝΑ (2) ΜΑΓΕΙΑ (4) ΜΑΤΡΙΞ (1) ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ (28) ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ (5) ΝΑΖΙ UFO (3) ΝΑΖΙ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ (3) ΝΗΣΟΣ ΑΝΔΡΟΣ (3) ΟΛΟΓΡΑΜΜΑ (7) ΟΜΑΔΑ-Ε (1) ΟΜΟ... (1) ΟΜΟΡΦΑ (6) ΟΡΓΗ. (1) ΟΥΑΙ (2) ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΔΑ-ΔΙΑΙΡΕΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΕ... (1) ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ (3) ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ (6) ΠΕΡΙ ΘΕΟΥ (5) ΠΕΡΙΕΡΓΑ (16) ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ (60) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (52) ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (2) ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ-ΨΕΜΑΤΑ (3) ΠΟΝΟΣ... (1) ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ (11) ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ. (8) ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ (4) ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ (2) ΠΡΟΣΕΧΩΣ... (2) ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ (5) ΠΡΟΧΩ... (53) ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ. (1) ΡΑΠ (1) ΡΟΜΠΟΤ (5) ΣΠΑΣΙΜΠΑ ΓΙΩΡΓΟΣ... (3) ΣΥΜΒΟΛΑ (1) ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. (3) ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ... (4) ΣΥΝΟΜΩΣΙΑ (20) ΣΧΕΣΕΙΣ (11) ΤΑ ΕΒΡΑΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (1) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (9) ΤΟ ΕΛΕΟΣ (1) ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ... (7) ΤΟΓΙΟ (1) ΤΟΓΙΟ; (18) ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (33) ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΞΕΝΑ (12) ΤΣΙΠΑΚΙ... (7) ΥΓΕΙΑ. (1) ΥΠΝΩΤΙΣΜΟΣ (1) ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΒΑΣΕΙΣ (2) ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ (1) ΦΟΒΙΕΣ (2) ΩΡΑΙΑ (44) BLUE BEAM (2) Chemtrails (3) Dr.MASARU EMOTO (1) H.A.A.R.P (2) THE ORION CONSPIRACY (1) Two Steps From Hell (6) UFOs (8)

ΖΚΕ

ΑΝ ΣΕ ΛΑΤΡΕΥΩ ΓΙΑ ΝΑ ΓΛΥΤΩΣΩ ΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ,ΡΙΞΕ ΜΕ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ.

ΑΝ ΣΕ ΛΑΤΡΕΥΩ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ,ΚΛΕΙΣΕ ΜΟΥ ΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ.

ΑΝ ΟΜΩΣ ΣΕ ΛΑΤΡΕΥΩ ΓΙΑΤΙ ΣΕ ΑΓΑΠΩ,ΜΗ ΜΟΥ ΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΚΑΛΛΟΣ ΣΟΥ.