Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2016

ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟΝ ΣΚΟΤΩΝΕΙΣ ΤΗΝ ΦΑΛΑΙΝΑ...ΜΙΑ ΔΑΓΚΩΜΑΤΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΑ...Προς Εξασφάλισιν της Δηµοσίας Γνώµης εις χείρας µας, πρέπει να την καταστήσωµεν
Περίπλοκον, εκφράζοντες εκ διαφόρων Μερών και επί πολύν Χρόνον τόσας Αντιφατικάς Γνώµας,
ώστε οι Χριστιανοί θα χαθώσιν επί τέλους εντός του λαβυρίνθου των και θα θεωρήσωσι τελικώς ότι
αξίζει πολύ καλλίτερον να µη έχη κανείς καµµίαν Γνώµην εν τη πολιτική. Αυτά είναι ζητήµατα
άτινα η Κοινωνία δεν οφείλει να γνωρίζη. ∆εν είναι δεδοµένον να τα γνωρίζη ή εις εκείνον όστις
την διευθύνει. Αυτό είναι το πρώτον Μυστικόν.


Εκείνος ο οποίος θέλει να επικρατήση, οφείλει να είναι και πανούργος και υποκριτής. Τα
µεγάλα λαϊκά προτερήµατα - η ειλικρίνεια και η τιµιότης - είναι ελαττώµατα εις την πολιτικήν,


Λαός αυτοδιοικούµενος,
ούτως ειπείν, δηλ. διοικούµενος δια των αναδεικνυοµένων παρ' αυτού κυβερνητών του, είναι
προωρισµένος να καταστραφή εκ των διαφωνιών των κοµµάτων, τας οποίας διεγείρει η δίψα της
εξουσίας, και εκ των ανωµαλιών και ατασθαλιών, αίτινες προέρχονται εκ τούτου.

Είναι δυνατόν εις
τας λαϊκάς µάζας να σκέπτωνται ήρεµα, χωρίς εµφυλίους αντιζηλίας, να διευθύνωσι τας υποθέσεις
της χώρας, αι οποίαι δεν δύνανται να συγχέωνται µε τα ατοµικά συµφέροντα;

∆ύνανται να
υπερασπισθώσιν εναντίον των εξωτερικών εχθρών; Αυτό είναι αδύνατον. Σχέδιον κατανεµόµενον
εις τόσας κεφαλάς, όσαι υπάρχουσι τοιαύται εις το πλήθος, χάνει την ενότητα του, αποβαίνει
ακατανόητον και απραγµατοποίητον.∆ια να εύρωµεν τα µέσα, τα οποία άγουσι προς τον σκοπόν τούτον, πρέπει να λάβωµεν υπ'
όψιν µας την δειλίαν, την αστάθειαν, την παλινωδίαν του πλήθους, την ανικανότητα του εις το να
εννοήση και να εκτιµήση τους όρους του ιδίου αυτού βίου και της ευηµερίας του.Πρέπει να
εννοήσωµεν, ότι η δύναµις του πλήθους είναι τυφλή και άφρων. Το πλήθος δεν λογικεύεται, ακούει
δεξιά και αριστερά.Ό τυφλός δεν δύναται, οδηγών άλλον τυφλόν, να µη τον οδηγήση εις τον
κρηµνόν.

Ωσαύτως οι άνθρωποι του πλήθους, οι εκ του λάου προερχόµενοι, έστω και
πεπροικισµένοι δι’ εξαιρετικής ευφυίας, εάν δεν εννοούν από πολιτικήν, δεν δύνανται να έχουν την
απαίτησιν να οδηγώσι το πλήθος, χωρίς να καταστρέψωσιν ολόκληρον το έθνος.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ ΤΗΣ ΣΙΩΝ.

Καὶ ἦλθεν εἷς ἐκ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν ἐχόντων τὰς ἑπτὰ φιάλας, καὶ ἐλάλησε μετ᾿ ἐμοῦ λέγων· δεῦρο δείξω σοι τὸ κρῖμα τῆς πόρνης τῆς μεγάλης τῆς καθημένης ἐπὶ ὑδάτων πολλῶν,

μεθ᾿ ἧς ἐπόρνευσαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, καὶ ἐμεθύσθησαν οἱ κατοικοῦντες τὴν γῆν ἐκ τοῦ οἴνου τῆς πορνείας αὐτῆς.


καὶ ἀπήνεγκέ με εἰς ἔρημον ἐν πνεύματι. καὶ εἶδον γυναῖκα καθημένην ἐπὶ τὸ θηρίον τὸ κόκκινον, γέμον ὀνόματα βλασφημίας, ἔχον κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα.καὶ ἡ γυνὴ ἦν περιβεβλημένη πορφυροῦν καὶ κόκκινον καὶ κεχρυσωμένη χρυσίῳ καὶ λίθῳ τιμίῳ καὶ μαργαρίταις, ἔχουσα ποτήριον χρυσοῦν ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς, γέμον βδελυγμάτων, καὶ τὰ ἀκάθαρτα τῆς πορνείας τῆς γῆς,


καὶ ἐπὶ τὸ μέτωπον αὐτῆς ὄνομα γεγραμμένον· μυστήριον, Βαβυλὼν ἡ μεγάλη, ἡ μήτηρ τῶν πορνῶν καὶ τῶν βδελυγμάτων τῆς γῆς.


Καὶ ἤκουσα ἄλλην φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λέγουσαν· ἔξελθε ἐξ αὐτῆς ὁ λαός μου, ἵνα μὴ συγκοινωνήσητε ταῖς ἁμαρτίαις αὐτῆς, καὶ ἵνα ἐκ τῶν πληγῶν αὐτῆς μὴ λάβητε·4 σχόλια:

Iππο είπε...

Τι ψεύτες που είμαστε,Θεέ μου!..Στα περισσότερα πράγματα της ζωής μας.
Λέμε ναι,ενώ μέσα μας λέμε όχι.

Συζητάμε θέματα που ούτε καν μας αφορούν,κι αποφεύγουμε να αγγίξουμε αυτά
που στ’ αλήθεια μας πονούν.

Υποκρινόμαστε την ευτυχία,ενώ μέσα μας ακούγεται άλλη μελωδία,πένθιμη.
Προσποιούμαστε ευλαβικές φιγούρες,για να κρύψουμε απίστευτες κοσμικές καμπούρες.
Ψέμα, ψέμα, ψέμα,μια ζωή.Μέχρι όλο αυτό, στη γη να μπει.
Κι είναι κρίμα.Μια ζωή ψέμα.Λίγη αλήθεια,Κύριε,έλα να βάλεις στη ζωή μου,
μέσα απ’ τις όποιες χαραμάδες που ανοίγονται στην ετοιμόρροπη και παραπαίουσα ψυχή μου.

“Τον Θεό να αγαπήσεις όχι τα δώρα Του, τον ίδιο. Διότι αν κολλήσει το μυαλό σου στα δώρα Του, αν αυτά γίνουν ο πόθος σου, δεν θα καταφέρεις τίποτα, ακούς, τίποτα” ... Αυτά σου φωνάζει η συνείδηση σου αλλά κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις.

Κάνεις σαν μην άκουσες ποτέ πως γίνεται ευτυχισμένος, πως αγιάζει ο άνθρωπος. Πως γεμίζει η καρδιά του με ανείπωτη χαρά. Σαν να μην άκουσες ποτέ σου για τους αγώνες των αγίων και τον έρωτα τους για τον Θεό.
Για τις νηστείες, την πολύωρη προσευχή, τις αγρυπνίες,
τα δάκρυα τους.
Για τις ευχαριστίες προς τον Θεό για την ζωή τους όσο δύκολη και να ήταν.
Για το αίμα που έφτυσαν και τους στεναγμούς τους μέχρι να μάθουν συγχωρούν από καρδιάς κάθε αδικία προς το πρόσωπο τους και να αγαπήσουν ως εαυτόν τον συνάνθρωπο τους.

Έβαλες σκοπό να χαράξεις καινούργιο δρόμο πιο σύντομο και πιο ανώδυνο. Θα αγιάσεις με την σκέψη, τις συζητήσεις για τον Θεό και τις ψευτοσυγκινήσεις. Βάλθηκες να πρωτοτυπήσεις ή....είναι που δεν πιστεύεις, δεν θέλεις να αγωνιστείς;

Κρύβεσαι όμως από τον εαυτό σου. Την συνείδηση σου.
Μα τα κενά μέσα σου και η απαρηγόρητη καρδιά σου σε μαρτυρούν.

Δεν κουράστηκες να φοράς το χαμόγελο σου προσπαθώντας να κρύψεις την θλίψη σου; Νηστικός να παριστάνεις τον χορτάτο;

Βλέπει ο Θεός τι βρίσκεται στο κέντρο της καρδιάς σου, ποιος είναι ο μεγάλος έρωτας σου.

Και αν ο πόθος σου είναι πράγματι ο Θεός το βλέπει στην αγωνία σου να ενωθείς μαζί Του τις Κυριακές και τις γιορτές. Το βλέπει στην συγκίνηση σου, στη λαχτάρα σου, την ώρα που Τον πλησιάζεις.

Βλέπει ο Θεός αν στο κέντρο της καρδιάς σου είναι Αυτός ή ο μικρός σου εαυτός.

https://www.youtube.com/watch?v=Ud_MQi79VwU&ab_channel=JosephCostello

https://www.youtube.com/watch?v=QUWRUvR187Y&ab_channel=KritiChannel

Δυναμις!!!

PISTOS 788 είπε...

Iππο!

ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΑΔΕΡΦΗ ΜΟΥ,ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ!!!

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ....ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!

ΟΜΟΡΦΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΑΔΕΡΦΗ ΜΟΥ ΝΑ ΕΧΕΙΣ!

zkcome είπε...

Ευχαριστώ όμως το Θεό που πάντοτε μας κάνει να θριαμβεύουμε με το Χριστό και που την οσμή της γνώσης του τη φανερώνει μέσα από εμάς σε κάθε τόπο. Γιατί είμαστε ευωδία του Χριστού για το Θεό μεταξύ αυτών που σώζονται και μεταξύ αυτών που χάνονται. Για κάποιους οσμή από θάνατο σε θάνατο, για άλλους οσμή από ζωή σε ζωή. Και ποιος είναι ικανός για να κάνει αυτά; Γιατί δεν είμαστε όπως οι πολλοί που καπηλεύονται το λόγο του Θεού, αλλά ως άνθρωποι με ειλικρινή κίνητρα, αλλά ως άνθρωποι σταλμένοι από το Θεό μιλούμε ενωμένοι με το Χριστό απέναντι στο Θεό.

PISTOS 788 είπε...

zkcome!

... ἐτάκη ἡ γῆ καὶ πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐν αὐτῇ, ἐγὼ ἐστερέωσα τοὺς στύλους αὐτῆς...

... Η γη και οι κάτοικοί της θα λυώσουν από τον τρόμον των τιμωριών, που εγώ θα στείλω. Εγώ έχω ακλόνητα στερεώσει τους στύλους του κόσμου και επομένως δεν θα σαλευθούν...

ΚΑΛΟ ΞΗΜΕΡΩΜΑ ΦΟΥΤΖΙ ΜΟΥ!

Fake Macedonia

Fake Macedonia

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Ετικέτες

2012 (2) 888 (2) ΑΓΡΟΓΛΥΦΙΚΑ (1) ΑΘΑΝΑΤΟΙ (1) ΑΙΩΡΗΣΗ (1) ΑΛΗΘΕΙΑ Ή ΨΕΜΑ; (4) ΑΛΛΑ ΝΕΑ.... (53) ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ (7) ΑΠΟΚΡΥΦΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (10) ΑΡΧΙΚΗ (1) ΑΣΚΗΤΙΚΑ (2) ΑΣΤΕΙΑ (17) ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ (7) ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΕΛΛΑΔΑ. (5) ΓΙΑ ΓΕΛΙΑ 'Η ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ... (2) ΓΙΑΤΙ; (4) ΓΙΟΡΤΙΝΑ (1) ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΣΕΥΧΗ (4) ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΑ (2) ΔΙΑΦΟΡΑ... (27) ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ (13) ΔΙΕΘΝΗ (8) ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ (1) ΔΥΝΑΤΑ... (16) Ε (1) ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ (1) ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΝΟΥ (2) ΕΛΛΑΔΑ (54) ΕΛΠΙΔΑ (5) ΕΜΒΟΛΙΑ (3) ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ-ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. (7) ΕΞΥΠΝΑ (1) ΕΠΑΦΙΚΟΙ (5) ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΕΣ... (2) ΕΥΤΟΠΙΑ (1) ΖΕΠΠΕΛΙΝ (2) ΖΚΕ (21) ΖΩ ΣΤΟ ΝΗΣΙ (3) Η ΣΙΒΥΛΛΑ ΜΑΣ (1) ΗΘΙΚΑ (4) ΗΡΩΙΚΑ (12) ΘΑΛΑΣΣΑ (1) ΘΑΥΜΑ (8) ΙΜΙΑ (2) ΙΣΤΟΡΙΚΑ (2) ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ (3) ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ (2) ΚΟΙΝΩΝΙΑ (16) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. (1) ΚΟΥΤΟΒΙΚ (3) ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΑΝΙΚΟΥ (2) ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΕΙΝΑ (2) ΜΑΓΕΙΑ (4) ΜΑΤΡΙΞ (1) ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ (28) ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ (5) ΝΑΖΙ UFO (3) ΝΑΖΙ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ (3) ΝΗΣΟΣ ΑΝΔΡΟΣ (3) ΟΛΟΓΡΑΜΜΑ (7) ΟΜΑΔΑ-Ε (1) ΟΜΟ... (1) ΟΜΟΡΦΑ (6) ΟΥΑΙ (2) ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΔΑ-ΔΙΑΙΡΕΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΕ... (1) ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ (3) ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ (6) ΠΕΡΙ ΘΕΟΥ (5) ΠΕΡΙΕΡΓΑ (16) ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ (58) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (52) ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (2) ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ-ΨΕΜΑΤΑ (3) ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ (11) ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ. (8) ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ (4) ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ (2) ΠΡΟΣΕΧΩΣ... (1) ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ (5) ΠΡΟΧΩ... (53) ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ. (1) ΡΑΠ (1) ΡΟΜΠΟΤ (5) ΣΠΑΣΙΜΠΑ ΓΙΩΡΓΟΣ... (3) ΣΥΜΒΟΛΑ (1) ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. (3) ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ... (4) ΣΥΝΟΜΩΣΙΑ (20) ΣΧΕΣΕΙΣ (11) ΤΑ ΕΒΡΑΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (1) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (9) ΤΟ ΕΛΕΟΣ (1) ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ... (7) ΤΟΓΙΟ (1) ΤΟΓΙΟ; (17) ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (33) ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΞΕΝΑ (12) ΤΣΙΠΑΚΙ... (7) ΥΓΕΙΑ. (1) ΥΠΝΩΤΙΣΜΟΣ (1) ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΒΑΣΕΙΣ (2) ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ (1) ΦΟΒΙΕΣ (2) ΩΡΑΙΑ (44) BLUE BEAM (2) Chemtrails (3) Dr.MASARU EMOTO (1) H.A.A.R.P (2) THE ORION CONSPIRACY (1) Two Steps From Hell (6) UFOs (8)

ΖΚΕ

ΑΝ ΣΕ ΛΑΤΡΕΥΩ ΓΙΑ ΝΑ ΓΛΥΤΩΣΩ ΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ,ΡΙΞΕ ΜΕ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ.

ΑΝ ΣΕ ΛΑΤΡΕΥΩ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ,ΚΛΕΙΣΕ ΜΟΥ ΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ.

ΑΝ ΟΜΩΣ ΣΕ ΛΑΤΡΕΥΩ ΓΙΑΤΙ ΣΕ ΑΓΑΠΩ,ΜΗ ΜΟΥ ΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΚΑΛΛΟΣ ΣΟΥ.