Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2016

ΜΗ ΟΥΝ ΦΟΒΗΘΗΤΕ ΑΥΤΟΥΣ...Μὴ οὐκ ἰσχύει ἡ χεὶρ Κυρίου τοῦ σῶσαί; ἢ ἐβάρυνε τὸ οὖς αὐτοῦ τοῦ μὴ εἰσακοῦσαι;αἱ γὰρ χεῖρες ὑμῶν μεμολυσμέναι αἵματι καὶ οἱ δάκτυλοι ὑμῶν ἐν ἁμαρτίαις, τὰ δὲ χείλη ὑμῶν ἐλάλησεν ἀνομίαν, καὶ ἡ γλῶσσα ὑμῶν ἀδικίαν μελετᾷ.

Διότι τα χέρια σας είναι μολυσμένα από αίμα, τα δάκτυλά σας βυθισμένα εις τας αμαρτίας, τα χείλη σας ελάλησαν και λαλούν παρανομίας και η γλώσσα σας μελετά και λέγει αδικίας.


οὐθεὶς λαλεῖ δίκαια, οὐδέ ἐστι κρίσις ἀληθινή· πεποίθασιν ἐπὶ ματαίοις καὶ λαλοῦσι κενά, ὅτι κύουσι πόνον καὶ τίκτουσιν ἀνομίαν.

Κανείς από αυτούς δεν ομιλεί δίκαια πράγματα· ούτε υπάρχει εις αυτούς ορθή κρίσις και απονομή δικαιοσύνης. Εχουν στηρίξει την πεποίθησίν των εις τα μάταια είδωλα. Ομιλούν κενά και επιβλαβή, κυοφορούν το κακόν και γεννούν κατόπιν την παρανομίαν.ὠὰ ἀσπίδων ἔῤῥηξαν καὶ ἱστὸν ἀράχνης ὑφαίνουσι· καὶ ὁ μέλλων τῶν ὠῶν αὐτῶν φαγεῖν συντρίψας οὔριον εὗρε, καὶ ἐν αὐτῷ βασιλίσκος.Αυτοί επώασαν και έσπασαν αυγά ασπίδων, αι οποίαι θα τους θανατώσουν με τα δηλητηριώδη δόγματά των. Υφαίνουν εύθραυστον ιστόν αράχνης. Εκείνος, που θα θελήση να συντρίψη και να φάγη ένα από τα αυγά αυτά, θα εύρη βρωμερόν και θανατηφόρον περιεχόμενον. Θα εύρη εντός αυτού βασιλίσκον, δηλητηριώδες φίδι.


ὁ ἱστὸς αὐτῶν οὐκ ἔσται εἰς ἱμάτιον, οὐδὲ μὴ περιβάλωνται ἀπὸ τῶν ἔργων αὐτῶν· τὰ γὰρ ἔργα αὐτῶν ἔργα ἀνομίας.

Οπως της αράχνης ιστός δεν υφαίνεται ποτέ εις αργαλειόν δια να γίνη ένδυμα, έτσι δεν πρόκειται αυτοί να ενδυθούν και στολισθούν από τα καλά των έργα. Διότι τα έργα των είναι έργα παραβάσεως νόμου Θεού.


οἱ δὲ πόδες αὐτῶν ἐπὶ πονηρίαν τρέχουσι, ταχινοὶ ἐκχέαι αἷμα· καὶ οἱ διαλογισμοὶ αὐτῶν διαλογισμοὶ ἀφρόνων, σύντριμμα καὶ ταλαιπωρία ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν.

Τα πόδια των τρέχουν προς το κακον· είναι ταχείς στο να χύνουν αίμα αθώον. Αι σκέψεις και αποφάσεις των είναι σκέψεις ασυνέτων πονηρών ανθρώπων. Εις τους δρόμους της ζωής των σωρεύουν συντρίμματα και ταλαιπωρίας.


καὶ ὁδὸν εἰρήνης οὐκ οἴδασι, καὶ οὐκ ἔστι κρίσις ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν· αἱ γὰρ τρίβοι αὐτῶν διεστραμμέναι, ἃς διοδεύουσι, καὶ οὐκ οἴδασιν εἰρήνην.

Ζωήν ειρήνης δεν γνωρίζουν, δεν υπάρχει δικαία κρίσις εις τας πορείας της ζωής των. Οι δρόμοι, δια των οποίων διέρχονται, είναι διεστραμμένοι. Ουδέποτε εγνώρισαν την αληθινήν ειρήνην.


διὰ τοῦτο ἀπέστη ἡ κρίσις ἀπ᾿ αὐτῶν, καὶ οὐ μὴ καταλάβῃ αὐτοὺς δικαιοσύνη· ὑπομεινάντων αὐτῶν φῶς ἐγένετο αὐτοῖς σκότος, μείναντες αὐγὴν ἐν ἀωρίᾳ περιεπάτησαν.

Δια τούτο έχει απομακρυνθή από αυτούς η δικαιοσύνη. Δεν θα κυριαρχήση εις την ζωήν των η δικαιοσύνη και τα αγαθά, που αυτή φέρει. Ενῷ επερίμεναν, όπως ήλπιζαν, το φως της ζωής, τους κατέλαβε το σκοτάδι της δυστυχίας. Επερίμεναν την ανατολήν της αυγής και περιπλανήθησαν στο σκοτάδι της νυκτός.


καὶ ἡ ἀλήθεια ᾖρται, καὶ μετέστησαν τὴν διάνοιαν τοῦ συνιέναι· καὶ εἶδε Κύριος, καὶ οὐκ ἤρεσεν αὐτῷ, ὅτι οὐκ ἦν κρίσις.

Η αλήθεια έχει αφαιρεθή εκ μέσου αυτών. Μετέστρεψαν την διάνοιάν των, ώστε να μη ημπορή αυτή να εννοήση την αλήθειαν. Και ο Κυριος είδε την θλιβεράν αυτήν κατάπτωσιν. Δεν του ήρεσε, διότι δεν υπήρχε εις αυτούς δικαιοσύνη.


καὶ εἶδε καὶ οὐκ ἦν ἀνήρ, καὶ κατενόησε καὶ οὐκ ἦν ὁ ἀντιληψόμενος, καὶ ἠμύνατο αὐτοὺς τῷ βραχίονι αὐτοῦ καὶ τῇ ἐλεημοσύνῃ ἐστηρίσατο.

Είδεν ο Κυριος, ότι δεν υπήρχεν άνθρωπος, δια να τους σώση. Ενόησεν ότι δεν υπήρχε κανείς, να προστατεύση τον λαόν του. Δια τούτο αυτός ούτος ο Κυριος τους υπερήσπισε με την παντοδύναμον δεξιάν του και τους εστήριξε με τo έλεός του.


καὶ ἐνεδύσατο δικαιοσύνην ὡς θώρακα καὶ περιέθετο περικεφαλαίαν σωτηρίου ἐπὶ τῆς κεφαλῆς καὶ περιεβάλετο ἱμάτιον ἐκδικήσεως καὶ τὸ περιβόλαιον

Ο Θεός, ως ακατανίκητος μαχητής, εφόρεσεν αντί θώρακος την δικαιοσύνην, αντί περικεφαλαίας εις την κεφαλήν του έθεσε την σωτηρίαν του λαού του. Περιεβλήθη στρατιωτικόν χιτώνα εκδικήσεως, εφόρεσε τον στρατιωτικόν του επενδύτην,


ὡς ἀνταποδώσων ἀνταπόδοσιν ὄνειδος τοῖς ὑπεναντίοις.

Δια να ανταποδώση ως δικαίαν τιμωρίαν στους εχθρούς το όνειδος και την καταισχύνην.


καὶ φοβηθήσονται οἱ ἀπὸ δυσμῶν τὸ ὄνομα Κυρίου καὶ οἱ ἀπ᾿ ἀνατολῶν ἡλίου τὸ ὄνομα τὸ ἔνδοξον· ἥξει γὰρ ὡς ποταμὸς βίαιος ἡ ὀργὴ παρὰ Κυρίου, ἥξει μετὰ θυμοῦ.

Ετσι δε θα φοβηθούν το όνομα του Κυρίου οι εχθροί του, που ευρίσκονται προς δυσμάς, όπως επίσης και εκείνοι που ευρίσκονται προς ανατολάς, θα φοβηθούν τυ ένδοξον Ονομα του. Διότι η οργή του Κυρίου θα επέλθη εναντίον των ως ορμητικός μεγάλος ποταμός· θα έλθη ο Κυριος με θυμόν εναντίον των

ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΣΑΙΑΣ.
μὴ οὖν φοβηθῆτε αὐτούς· οὐδὲν γάρ ἐστι κεκαλυμμένον ὃ οὐκ ἀποκαλυφθήσεται, καὶ κρυπτὸν ὃ οὐ γνωσθήσεται...

Διότι δεν υπάρχει τίποτε σκεπασμένον που δεν θα ξεσκεπασθή και κανένα κρυφό που δεν θα γίνη γνωστόν...


ΖΚΕ...6 σχόλια:

Iππο είπε...

Όλοι οι άπιστοι κι όσοι είναι κολλημένοι στην υλική γνώση, σε κάθε εποχή και σε κάθε φυλή, λένε τα ίδια σαν ακούσουνε τα αποκαλυπτικά λόγια του Ευαγγελίου και περιπαίζουνε εκείνον που τα πιστεύει και τα λέγει. Κι ούτε υποπτεύονται πως υπάρχει κάτι πέρα από ότι καταλαβαίνουνε με το μυαλό τους.
Φώτης Κόντογλου
https://www.youtube.com/watch?v=xcKP9iYhtQs&ab_channel=georgiosloukakhs
Ξαναγυρναμε στην εποχη -προ δημοψηφισματος- ΓΑΠ... για την οποια συχνα μιλαω... Σε τετοιες εποχες ο εχθρος εχει ετοιμη μια τριπλα - προσποιηση ... ενα επικινδυνο δολωματακι.....
Αν δε την ξαναπατησουμε....
Ερχεται 25η Μαρτιου σε εναμιση μηνα (κοιταχτε τωρα πως μας παιζει ο Θεος στο πλει μπακ) οποιος θυμαται και ο νοων νοειτω........
Ειναι απιστευτο πως ζητανε τις ενεργειες μας με τα ιδια ΠΑΜΠΑΛΑΙΑ κολπα... Και μεις δε θυμομαστε...ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ... Ουτε καν την προσφατη ιστορια...
Ειπε μια ξανθια....
Οντως ερχεται και τα χει παρει!!!
Δυναμις!!!

PISTOS 788 είπε...

Ιππο!

...καὶ εἶδε καὶ οὐκ ἦν ἀνήρ, καὶ κατενόησε καὶ οὐκ ἦν ὁ ἀντιληψόμενος, καὶ ἠμύνατο αὐτοὺς τῷ βραχίονι αὐτοῦ καὶ τῇ ἐλεημοσύνῃ ἐστηρίσατο.


...Είδεν ο Κυριος, ότι δεν υπήρχεν άνθρωπος, δια να τους σώση. Ενόησεν ότι δεν υπήρχε κανείς, να προστατεύση τον λαόν του. Δια τούτο αυτός ούτος ο Κυριος τους υπερήσπισε με την παντοδύναμον δεξιάν του και τους εστήριξε με τo έλεός του.

ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΚΥΚΛΟΣ...ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΥΚΛΟ,ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΦΥΠΝΙΖΟΝΤΑΙ...

ΘΑΡΘΕΙ ΣΑΝ ΑΣΤΡΑΠΗ...

ΚΑΛΟ....ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΑΔΕΡΦΗ ΜΟΥ!

zkcome είπε...

Γιατί, ενώ γνώρισαν το Θεό, ως Θεό δεν τον δόξασαν ή δεν τον ευχαρίστησαν, αλλά απατήθηκαν με τους μάταιους διαλογισμούς τους και σκοτείνιασε η ασύνετη καρδιά τους. Ενώ ισχυρίζονταν πως είναι σοφοί, έγιναν μωροί, και άλλαξαν τη δόξα του άφθαρτου Θεού με ομοίωμα εικόνας φθαρτού ανθρώπου και πτηνών και τετραπόδων και ερπετών.
Γι' αυτό τους παράδωσε ο Θεός στις επιθυμίες των καρδιών τους σε ακαθαρσία, ώστε να ατιμάζουν τα σώματά τους μεταξύ τους, αυτοί που μετάλλαξαν την αλήθεια του Θεού με το ψέμα, και σεβάστηκαν και λάτρεψαν την κτίση παρά τον Κτίστη, που είναι ευλογητός στους αιώνες. Αμήν.
Γι' αυτό τους παράδωσε ο Θεός σε ατιμωτικά πάθη: γιατί και τα θηλυκά τους μετάλλαξαν τη φυσική χρήση του σώματός τους στην αφύσικη, κι όμοια και οι αρσενικοί, αφού άφησαν τη φυσική χρήση του θηλυκού, κατακάηκαν από την όρεξή τους ο ένας προς τον άλλο, αρσενικοί με αρσενικούς, ενώ κατεργάζονταν άσχημες πράξεις και λάβαιναν στους εαυτούς τους το μισθό που τους έπρεπε της πλάνης τους.
Και καθώς δε δοκίμασαν για να έχουν το Θεό με επίγνωση, τους παράδωσε ο Θεός σε κίβδηλο νου, ώστε να κάνουν όσα δεν πρέπει. Πλήρεις από κάθε αδικία, ενεργητική κακία, πλεονεξία, ροπή προς την κακία. γεμάτοι φθόνο, φόνο, έριδα, δόλο, κακοήθεια. κουτσομπόληδες, συκοφάντες, μισόθεοι, υβριστές, υπερήφανοι, αλαζόνες, εφευρέτες κακών, απειθείς στους γονείς, ασύνετοι, παραβάτες συνθηκών, άστοργοι, ανελεήμονες. Οι οποίοι, μολονότι γνώρισαν καλά τη δίκαιη απόφαση του Θεού, ότι όσοι πράττουν τέτοιου είδους πράγματα είναι άξιοι θανάτου, όχι μόνο κάνουν αυτά, αλλά και ευαρεστούνται συμφωνώντας με όσους τα πράττουν.

PISTOS 788 είπε...

zkcome!

...Και καθώς δε δοκίμασαν για να έχουν το Θεό με επίγνωση, τους παράδωσε ο Θεός σε κίβδηλο νου, ώστε να κάνουν όσα δεν πρέπει. Πλήρεις από κάθε αδικία, ενεργητική κακία, πλεονεξία, ροπή προς την κακία. γεμάτοι φθόνο, φόνο, έριδα, δόλο, κακοήθεια. κουτσομπόληδες, συκοφάντες, μισόθεοι, υβριστές, υπερήφανοι, αλαζόνες, εφευρέτες κακών, ασύνετοι, παραβάτες συνθηκών, άστοργοι, ανελεήμονες...

ΜΑΣ ΘΥΜΙΖΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΥΣ...

ΚΑΛΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΦΟΥΤΖΙ ΜΟΥ!

Iππο είπε...

https://www.youtube.com/watch?v=hXlhfFCHb-s&feature=youtu.be&ab_channel=megasfilippos

PISTOS 788 είπε...

Iππο!

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ...

Fake Macedonia

Fake Macedonia

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Ετικέτες

2012 (2) 888 (2) ΑΓΡΟΓΛΥΦΙΚΑ (1) ΑΘΑΝΑΤΟΙ (1) ΑΙΩΡΗΣΗ (1) ΑΛΗΘΕΙΑ Ή ΨΕΜΑ; (5) ΑΛΛΑ ΝΕΑ.... (58) ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ (7) ΑΠΟΚΡΥΦΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (10) ΑΡΧΙΚΗ (1) ΑΣΚΗΤΙΚΑ (2) ΑΣΤΕΙΑ (17) ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ (7) ΑΧΡΙ ΚΑΙΡΟΥ... (13) ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΕΛΛΑΔΑ. (5) ΓΙΑ ΓΕΛΙΑ 'Η ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ... (2) ΓΙΑΤΙ; (4) ΓΙΟΡΤΙΝΑ (1) ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΣΕΥΧΗ (4) ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΑ (2) ΔΙΑΦΟΡΑ... (27) ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ (13) ΔΙΕΘΝΗ (8) ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ (1) ΔΥΝΑΤΑ... (16) Ε (1) ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ (1) ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΝΟΥ (2) ΕΛΛΑΔΑ (54) ΕΛΠΙΔΑ (5) ΕΜΒΟΛΙΑ (3) ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ-ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. (7) ΕΞΥΠΝΑ (1) ΕΠΑΦΙΚΟΙ (5) ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΕΣ... (2) ΕΥΤΟΠΙΑ (1) ΖΕΠΠΕΛΙΝ (2) ΖΚΕ (24) ΖΩ ΣΤΟ ΝΗΣΙ (3) Η ΣΙΒΥΛΛΑ ΜΑΣ (1) ΗΘΙΚΑ (4) ΗΡΩΙΚΑ (12) ΘΑΛΑΣΣΑ (1) ΘΑΥΜΑ (8) ΙΜΙΑ (2) ΙΣΤΟΡΙΚΑ (2) ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ (3) ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ (2) ΚΟΙΝΩΝΙΑ (16) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. (1) ΚΟΥΤΟΒΙΚ (3) ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΑΝΙΚΟΥ (2) ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΕΙΝΑ (2) ΜΑΓΕΙΑ (4) ΜΑΤΡΙΞ (1) ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ (28) ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ (5) ΝΑΖΙ UFO (3) ΝΑΖΙ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ (3) ΝΗΣΟΣ ΑΝΔΡΟΣ (3) ΟΛΟΓΡΑΜΜΑ (7) ΟΜΑΔΑ-Ε (1) ΟΜΟ... (1) ΟΜΟΡΦΑ (6) ΟΡΓΗ. (1) ΟΥΑΙ (2) ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΔΑ-ΔΙΑΙΡΕΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΕ... (1) ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ (3) ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ (6) ΠΕΡΙ ΘΕΟΥ (5) ΠΕΡΙΕΡΓΑ (16) ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ (60) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (52) ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (2) ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ-ΨΕΜΑΤΑ (3) ΠΟΝΟΣ... (1) ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ (11) ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ. (8) ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ (4) ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ (2) ΠΡΟΣΕΧΩΣ... (2) ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ (5) ΠΡΟΧΩ... (53) ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ. (1) ΡΑΠ (1) ΡΟΜΠΟΤ (5) ΣΠΑΣΙΜΠΑ ΓΙΩΡΓΟΣ... (3) ΣΥΜΒΟΛΑ (1) ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. (3) ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ... (4) ΣΥΝΟΜΩΣΙΑ (20) ΣΧΕΣΕΙΣ (11) ΤΑ ΕΒΡΑΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (1) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (9) ΤΟ ΕΛΕΟΣ (1) ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ... (7) ΤΟΓΙΟ (1) ΤΟΓΙΟ; (18) ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (33) ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΞΕΝΑ (12) ΤΣΙΠΑΚΙ... (7) ΥΓΕΙΑ. (1) ΥΠΝΩΤΙΣΜΟΣ (1) ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΒΑΣΕΙΣ (2) ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ (1) ΦΟΒΙΕΣ (2) ΩΡΑΙΑ (44) BLUE BEAM (2) Chemtrails (3) Dr.MASARU EMOTO (1) H.A.A.R.P (2) THE ORION CONSPIRACY (1) Two Steps From Hell (6) UFOs (8)

ΖΚΕ

ΑΝ ΣΕ ΛΑΤΡΕΥΩ ΓΙΑ ΝΑ ΓΛΥΤΩΣΩ ΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ,ΡΙΞΕ ΜΕ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ.

ΑΝ ΣΕ ΛΑΤΡΕΥΩ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ,ΚΛΕΙΣΕ ΜΟΥ ΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ.

ΑΝ ΟΜΩΣ ΣΕ ΛΑΤΡΕΥΩ ΓΙΑΤΙ ΣΕ ΑΓΑΠΩ,ΜΗ ΜΟΥ ΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΚΑΛΛΟΣ ΣΟΥ.