Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2016

Ἆρά γε γινώσκεις ἃ ἀναγινώσκεις;ἔρχεσθαι ἐκ γῆς πόρρωθεν ἀπ᾿ ἄκρου θεμελίου τοῦ οὐρανοῦ, Κύριος καὶ οἱ ὁπλομάχοι αὐτοῦ, τοῦ καταφθεῖραι πᾶσαν τὴν οἰκουμένην...


οἱ γὰρ ἀστέρες τοῦ οὐρανοῦ καὶ ὁ ᾿Ωρίων καὶ πᾶς ὁ κόσμος τοῦ οὐρανοῦ τὸ φῶς οὐ δώσουσι, καὶ σκοτισθήσεται τοῦ ἡλίου ἀνατέλλοντος, καὶ ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ φῶς αὐτῆς...


ὁ γὰρ οὐρανὸς θυμωθήσεται καὶ ἡ γῆ σεισθήσεται ἐκ τῶν θεμελίων σαβαὼθ ἐν τῇ ἡμέρᾳ, ᾗ ἂν ἐπέλθῃ ὁ θυμὸς αὐτοῦ...


πῶς ἐξέπεσεν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ὁ ἑωσφόρος ὁ πρωΐ ἀνατέλλων; συνετρίβη εἰς τὴν γῆν ὁ ἀποστέλλων πρὸς πάντα τὰ ἔθνη...


ἐπένθησεν ἡ γῆ, καὶ ἐφθάρη ἡ οἰκουμένη, ἐπένθησαν οἱ ὑψηλοὶ τῆς γῆς...

ἡ δὲ γῆ ἠνόμησε διὰ τοὺς κατοικοῦντας αὐτήν, διότι παρήλθοσαν τὸν νόμον καὶ ἤλλαξαν τὰ προστάγματα, διαθήκην αἰώνιον.

διὰ τοῦτο ἀρὰ ἔδεται τὴν γῆν, ὅτι ἡμάρτοσαν οἱ κατοικοῦντες αὐτήν· διὰ τοῦτο πτωχοὶ ἔσονται οἱ ἐνοικοῦντες ἐν τῇ γῇ, καὶ

καταλειφθήσονται ἄνθρωποι ὀλίγοι.

πενθήσει οἶνος, πενθήσει ἄμπελος, στενάξουσι πάντες οἱ εὐφραινόμενοι τὴν ψυχήν...

πέπαυται εὐφροσύνη τυμπάνων, πέπαυται αὐθαδεία καὶ πλοῦτος ἀσεβῶν, πέπαυται φωνὴ κιθάρας...

ἠσχύνθησαν οὐκ ἔπιον οἶνον, πικρὸν ἐγένετο τὸ σίκερα τοῖς πίνουσιν...

καὶ καταλειφθήσονται πόλεις ἔρημοι, καὶ οἶκοι ἐγκαταλελειμμένοι ἀπολοῦνται...
ΚΙ ΑΝ ΠΟΡΕΥΘΩ ΕΝ ΜΕΣΩ ΣΚΙΑΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΟΥ ΦΟΒΗΘΗΣΟΜΑΙ ΚΑΚΑ ΔΙΟΤΙ ΕΣΥ ΜΕΤ'ΕΜΟΥ ΕΙ...


ἀνοίξατε πύλας, εἰσελθέτω λαὸς φυλάσσων δικαιοσύνην καὶ φυλάσσων ἀλήθειαν...

ἀντιλαμβανόμενος ἀληθείας καὶ φυλάσσων εἰρήνην. ὅτι ἐπὶ σοὶ ἐλπίδι...


πέπαυται γὰρ ὁ ἀσεβής· πᾶς ὃς οὐ μὴ μάθῃ δικαιοσύνην ἐπὶ τῆς γῆς, ἀλήθειαν οὐ μὴ ποιήσει· ἀρθήτω ὁ ἀσεβής, ἵνα μὴ ἴδῃ τὴν δόξαν
Κυρίου...οἱ δὲ καταλειφθέντες ἐπὶ τῆς γῆς εὐφρανθήσονται ἅμα τῇ δόξῃ Κυρίου. ταραχθήσεται τὸ ὕδωρ τῆς θαλάσσης...

διὰ τοῦτο ἡ δόξα Κυρίου ἐν ταῖς νήσοις ἔσται τῆς θαλάσσης...

ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ...ΖΚΕ...

12 σχόλια:

zkcome είπε...

ΣΑΛΠΙΣΑΤΕ ΣΑΛΠΙΓΓΑ ΕΝ ΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΑΛΑΞΑΤΕ ΕΝ ΤΩ ΟΡΕΙ ΤΩ ΑΓΙΩ ΜΟΥ ΑΣ ΤΡΟΜΑΞΩΣΙ ΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝΤΕΣ ΤΗΝ ΓΗΝ ΔΙΟΤΙ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΥΣ.
ΗΜΕΡΑ ΣΚΟΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΝΟΦΟΥ ΗΜΕΡΑ ΝΕΦΕΛΗΣ ΚΑΙ ΟΜΙΧΛΗΣ ΩΣ ΑΥΓΗ ΕΞΑΠΛΟΥΤΑΙ ΕΠΙ ΤΑ ΟΡΗ ΛΑΟΣ ΠΟΛΥΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΣ ΟΜΟΙΟΣ ΑΥΤΟΥ ΔΕΝ ΕΣΤΑΘΗ ΑΠ ΑΙΩΝΟΣ ΟΥΔΕ ΜΕΤ ΑΥΤΟΝ ΘΕΛΕΙ ΣΤΑΘΗ ΠΛΕΟΝ ΠΟΤΕ ΕΙΣ ΓΕΝΕΑΣ ΓΕΝΕΩΝ.
ΠΥΡ ΚΑΤΑΤΡΩΓΕΙ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΦΛΟΞ ΚΑΤΑΚΑΙΕΙ ΟΠΙΣΘΕΝ ΑΥΤΟΥ Η ΓΗ ΕΙΝΑΙ ΩΣ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΗΣ ΕΔΕΜ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΕΝ ΑΥΤΟΥ ΠΕΔΙΑΣ ΗΦΑΝΙΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΕΚΦΥΓΕΙ ΑΠ ΑΥΤΟΥ ΟΥΔΕΝ.
Η ΘΕΑ ΑΥΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΩΣ ΘΕΑ ΙΠΠΩΝ ΚΑΙ ΩΣ ΙΠΠΕΙΣ ΟΥΤΩ ΘΕΛΟΥΣΙ ΤΡΕΧΕΙ.
ΩΣ ΚΡΟΤΟΣ ΑΜΑΞΩΝ ΘΕΛΟΥΣΙ ΠΗΔΑ ΕΠΙ ΤΑΣ ΚΟΡΥΦΑΣ ΤΩΝ ΟΡΕΩΝ ΩΣ ΗΧΟΣ ΦΛΟΓΟΣ ΠΥΡΟΣ ΗΤΙΣ ΚΑΤΑΤΡΩΓΕΙ ΤΗΝ ΚΑΛΑΜΗΝ ΩΣ ΙΣΧΥΡΟΣ ΛΑΟΣ ΠΑΡΑΤΕΤΑΓΜΕΝΟΣ ΕΙΣ ΜΑΧΗΝ.
ΕΝΩΠΙΟΝ ΑΥΤΟΥ ΟΙ ΛΑΟΙ ΘΕΛΟΥΣΙ ΚΑΤΑΤΡΟΜΑΞΕΙ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΘΕΛΟΥΣΙΝ ΑΠΟΣΒΟΛΩΘΗ.
ΘΕΛΟΥΣΙ ΤΡΕΞΕΙ ΩΣ ΜΑΧΗΤΑΙ ΩΣ ΑΝΔΡΕΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΑΙ ΘΕΛΟΥΣΙΝ ΑΝΑΒΗ ΤΟ ΤΕΙΧΟΣ ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΣΙΝ ΥΠΑΓΕΙ ΕΚΑΣΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΔΟΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΣΙ ΧΑΛΑΣΕΙ ΤΑΣ ΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΩΝ.
ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΣΙ ΣΠΡΩΞΕΙ Ο ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ ΘΕΛΟΥΣΙ ΠΕΡΙΠΑΤΕΙ ΕΚΑΣΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΔΟΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΠΙΠΤΟΝΤΕΣ ΕΠΙ ΤΑ ΒΕΛΗ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΣΙ ΠΛΗΓΩΘΗ.
ΘΕΛΟΥΣΙ ΠΕΡΙΤΡΕΧΕΙ ΕΝ ΤΗ ΠΟΛΕΙ ΘΕΛΟΥΣΙ ΔΡΑΜΕΙ ΕΠΙ ΤΟ ΤΕΙΧΟΣ ΘΕΛΟΥΣΙΝ ΑΝΑΒΑΙΝΕΙ ΕΠΙ ΤΑΣ ΟΙΚΙΑΣ ΘΕΛΟΥΣΙΝ ΕΜΒΑΙΝΕΙ ΔΙΑ ΤΩΝ ΘΥΡΙΔΩΝ ΩΣ ΚΛΕΠΤΗΣ.
Η ΓΗ ΘΕΛΕΙ ΣΕΙΣΘΗ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΑΥΤΩΝ ΟΙ ΟΥΡΑΝΟΙ ΘΕΛΟΥΣΙ ΤΡΕΜΕΙ Ο ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ Η ΣΕΛΗΝΗ ΘΕΛΟΥΣΙ ΣΥΣΚΟΤΑΣΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΣΤΡΑ ΘΕΛΟΥΣΙ ΣΥΡΕΙ ΟΠΙΣΩ ΤΟ ΦΕΓΓΟΣ ΑΥΤΩΝ.
ΚΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΕΚΠΕΜΨΕΙ ΤΗΝ ΦΩΝΗΝ ΑΥΤΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑ ΣΦΟΔΡΑ ΔΙΟΤΙ Ο ΕΚΤΕΛΩΝ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΙΣΧΥΡΟΣ ΔΙΟΤΙ Η ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ ΤΡΟΜΕΡΑ ΣΦΟΔΡΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΦΕΡΗ ΑΥΤΗΝ.
ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ ΕΠΙΣΤΡΕΨΑΤΕ ΠΡΟΣ ΕΜΕ ΕΞ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΥΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΝΗΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝ ΚΛΑΥΘΜΩ ΚΑΙ ΕΝ ΠΕΝΘΕΙ.
ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΗΞΑΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΝ ΣΑΣ ΚΑΙ ΜΗ ΤΑ ΙΜΑΤΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΨΑΤΕ ΠΡΟΣ ΚΥΡΙΟΝ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΣΑΣ ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΗΜΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΤΙΡΜΩΝ ΜΑΚΡΟΘΥΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΔΙΑ ΤΟ ΚΑΚΟΝ.

PISTOS 788 είπε...

zkcome!

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ...ΦΟΥΤΖΙ ΜΟΥ...

ΟΠΛΟΜΑΧΟΙ...ΕΡΧΟΝΤΑΙ...ΠΟΛΥ ΤΟΓΙΟ...

Ανώνυμος είπε...

Γιατι στα νησια;;;με συμφερει αλλα γιατι??
Τρινιτυ

Ανώνυμος είπε...

https://www.youtube.com/watch?v=_BRv9wGf5pk

PISTOS 788 είπε...

Τρινιτυ!

ΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ...ΘΑ ΔΟΥΜΕ...

ΚΑΛΟ ΒΡΑΔΥ ΤΡΙΝΙΤΑΚΙ ΜΟΥ!

PISTOS 788 είπε...

Ανώνυμος!

ΔΥΝΑΤΟ...

PISTOS 788 είπε...

Επιστολή αναγνώστη: Πετάνε στο δρόμο τους στρατιωτικούς για να στεγάσουν τους λαθρομετανάστες
Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2016

Καλησπέρα, ονομάζομαι Βασίλης και θέλω να σας παρουσιάσω ένα θέμα που συνέβη στη Λέσβο (και όχι μόνο... Στη Κω π.χ δεν έπιασε γιατί ξεσηκώθηκαν οι κάτοικοι) που δεν έχει προβληθεί πουθενά και που ουσιαστικά δείχνει πλήρως την απαξίωση της κυβέρνησης προς τους Έλληνες και τα στελέχη των Ε.Δ και την ευαισθησία της μόνο για τους ξένους.
Συγκεκριμένα, με την «αναδιοργάνωση» του στρατού (δηλαδή το κλείσιμο μονάδων και σύμπτυξη αυτών σε λιγότερα στρατόπεδα για οικονομικό όφελος), το στρατόπεδο που στεγαζόταν το 296 ΤΕ στη Μόρια αποφασίστηκε με έξοδα του στρατού και εργασία από τη διμοιρία κατασκευών αυτού, να μετατραπεί σε ΣΟΜΥ (κτίρια που θα στεγάζονται στελέχη με οικογένειες, που δεν έχουν συμφέροντα - κατοικία στο νησί). Μέχρι τώρα υπήρχαν 10 κτίρια όπου στεγάζονταν οικογένειες οι οποίες είχαν όλες από 2 παιδιά και άνω, μερικές με νεογέννητα.
Την Δευτέρα 11/01/16 ο Στρατηγός του νησιού κάλεσε προσωπικά τους ενοίκους των ΣΟΜΥ και τους ενημέρωσε ότι με άνωθεν διαταγές, έπρεπε να εγκαταλείψουν τα οικήματα εντός τεσσάρων ημερών! Το ΓΕΣ προσπαθώντας, όσο μπορούσε, να βοηθήσει την κατάσταση, γνωρίζοντας την αδικία που γινόταν, πρότεινε στα στελέχη να τα στείλει με διάθεση - απόσπαση σε κάποιες συγκεκριμένες μονάδες που θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν ή να τους πληρωθούν τα ενοίκια κάποιων μηνών στο νησί.
ΚΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ λοιπόν που θέλανε οι κύριοι να διώξουν τους ενοίκους, οι οποίοι υποτίθεται ότι αν δε κλείσουν 2 χρόνια δε μπορεί να τους διώξει τίποτα, (αλλά κάποιοι έφυγαν πριν καν κλείσουν 2 μήνες) ήταν... να μπορέσουν να στεγαστούν, ανθρωπινά όπως είπαν, οι λαθρομετανάστες (!), αλλά και άτομα από ΜΚΟ. Δηλαδή σε κτίρια από έξοδα, αλλά κυρίως από κόπο δικό μας, να στεγαστούν παράνομοι, διώχνοντας συναδέλφους με οικογένειες!
Με τιμή
Βασίλης
Στέλεχος Ε.Δ.

PISTOS 788 είπε...

Α ΡΕ ΣΤΡΑΤΗΓΕ...ΚΡΙΜΑ ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ...

Ανώνυμος είπε...

Πέτρος

Είμαι λίγο Κόναν στο μυαλό δεν τα πιάνω και καταλαβαίνω όλα αλλά και τα πολλά λόγια, καταλαβαίνω λίγα και απλά πράματα αλλά τα καταλαβαίνω πολύ καλά και βάση αυτών που καταλαβαίνω κάνω πολύ καλά κάποιες συνταγές μαγειρικής.

Μιλάς με γρίφους γέροντα. (λίγα κατάλαβα, εντάξη το νόημα όμως το έπιασα.

---------
http://psaras9.blogspot.gr/2016/01/blog-post.html

PISTOS 788 είπε...

Πέτρος!

ΑΥΤΟ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ...ΝΑ ΠΙΑΝΕΙΣ ΤΟ ΝΟΗΜΑ...

ΚΑλΟΟ ...ΜΙΛΑΣ ΜΕ ΓΡΙΦΟΥΣ...

ΘΑ ΤΗ ΔΩ...

Iππο είπε...

φόβος καὶ βόθυνος καὶ παγὶς ἐφ᾿ ὑμᾶς τοὺς ἐνοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς.
καὶ ἔσται ὁ φεύγων τὸν φόβον ἐμπεσεῖται εἰς τὸν βόθυνον, ὁ δὲ ἐκβαίνων ἐκ τοῦ βοθύνου ἁλώσεται ὑπὸ τῆς παγίδος, ὅτι θυρίδες ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἠνεῴχθησαν, καὶ σεισθήσεται τὰ θεμέλια τῆς γῆς.
ταραχῇ ταραχθήσεται ἡ γῆ, καὶ ἀπορίᾳ ἀπορηθήσεται ἡ γῆ·

Μακαρι να μας δινει δυναμη να αντεξουμε ως το τελος.....
Μακαρι καθε στιγμη να μας δινει διακριση και να μας απαλλασσει της κατακρισης....
Μακαρι την τελευταια στιγμη να μας λυπηθει και να μας συγχωρησει τις αδυναμιες μας και τη θνητοτητα μας....
Γεννηθητω το θελημα Του!!!

Δεν υπάρχει ένας μοναδικός, ομοιόμορφος τρόπος προσευχής που να επιβάλλεται αυτομάτως σε όλους.
Από τη στιγμή που έχουμε ελευθερία βουλήσεως, υπάρχει στην προσευχή μια ευρύτατη ελευθερία. Ως προσωπικός διάλογος με τον προσωπικό Θεό, η προσευχή παίρνει τόσες διαφορετικές μορφές, όσοι είναι και οι άνθρωποι.
Ωστόσο, οι περισσότεροι ορθόδοξοι διδάσκαλοι, όταν ερωτηθούν «Πώς μπορώ να εισέλθω στην καρδιά;» θα έδιναν την ίδια απάντηση: δια της προσευχής του Ιησού...
Θα μπορούσαν να είναι οι πρώτες μας λέξεις την ώρα που ξυπνάμε το πρωί και οι τελευταίες λίγο πριν αποκοιμηθούμε τη νύχτα.
Είναι ιδιαιτέρως πολύτιμη σε στιγμές πειρασμού, έντασης, ανησυχίας ή την ώρα ενός δυνατού σωματικού πόνου, όταν αδυνατούμε να χρησιμοποιήσουμε πιο σύνθετες μορφές προσευχής.
Στόχος της «ελεύθερης» αυτής χρήσης είναι να καταλυθεί η λανθασμένη διχοτόμηση μεταξύ «κοσμικού» και «ιερού» και να επέλθει η θεία παρουσία σε κάθε πτυχή της καθημερινής μας ζωής.
Όπως διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Θωμά, «κόψε ένα κομμάτι ξύλο στη μέση, είμαι εκεί. Σήκωσε μια πέτρα και θα με βρεις εκεί»
Δυναμις!!!

Βουτηξες κι εσυ;;;

PISTOS 788 είπε...

Η Iππο!

...Στόχος της «ελεύθερης» αυτής χρήσης είναι να καταλυθεί η λανθασμένη διχοτόμηση μεταξύ «κοσμικού» και «ιερού» και να επέλθει η θεία παρουσία σε κάθε πτυχή της καθημερινής μας ζωής...

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ...

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ...

ΔΥΝΑΜΙΣ...

ΟΧΙ ΔΕΝ ΒΟΥΤΗΞΑ ΕΚΕΙ...ΒΟΥΤΑΩ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ...ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ ΓΑΡ...

ΚΑΛΟ ΞΗΜΕΡΩΜΑ ΑΔΕΡΦΗ ΜΟΥ!

ΕΓΩ ΝΟΜΙΖΩ 2017...

Fake Macedonia

Fake Macedonia

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Ετικέτες

2012 (2) 888 (2) ΑΓΡΟΓΛΥΦΙΚΑ (1) ΑΘΑΝΑΤΟΙ (1) ΑΙΩΡΗΣΗ (1) ΑΛΗΘΕΙΑ Ή ΨΕΜΑ; (4) ΑΛΛΑ ΝΕΑ.... (53) ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ (7) ΑΠΟΚΡΥΦΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (10) ΑΡΧΙΚΗ (1) ΑΣΚΗΤΙΚΑ (2) ΑΣΤΕΙΑ (17) ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ (7) ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΕΛΛΑΔΑ. (5) ΓΙΑ ΓΕΛΙΑ 'Η ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ... (2) ΓΙΑΤΙ; (4) ΓΙΟΡΤΙΝΑ (1) ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΣΕΥΧΗ (4) ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΑ (2) ΔΙΑΦΟΡΑ... (27) ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ (13) ΔΙΕΘΝΗ (8) ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ (1) ΔΥΝΑΤΑ... (16) Ε (1) ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ (1) ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΝΟΥ (2) ΕΛΛΑΔΑ (54) ΕΛΠΙΔΑ (5) ΕΜΒΟΛΙΑ (3) ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ-ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. (7) ΕΞΥΠΝΑ (1) ΕΠΑΦΙΚΟΙ (5) ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΕΣ... (2) ΕΥΤΟΠΙΑ (1) ΖΕΠΠΕΛΙΝ (2) ΖΚΕ (21) ΖΩ ΣΤΟ ΝΗΣΙ (3) Η ΣΙΒΥΛΛΑ ΜΑΣ (1) ΗΘΙΚΑ (4) ΗΡΩΙΚΑ (12) ΘΑΛΑΣΣΑ (1) ΘΑΥΜΑ (8) ΙΜΙΑ (2) ΙΣΤΟΡΙΚΑ (2) ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ (3) ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ (2) ΚΟΙΝΩΝΙΑ (16) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. (1) ΚΟΥΤΟΒΙΚ (3) ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΑΝΙΚΟΥ (2) ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΕΙΝΑ (2) ΜΑΓΕΙΑ (4) ΜΑΤΡΙΞ (1) ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ (28) ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ (5) ΝΑΖΙ UFO (3) ΝΑΖΙ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ (3) ΝΗΣΟΣ ΑΝΔΡΟΣ (3) ΟΛΟΓΡΑΜΜΑ (7) ΟΜΑΔΑ-Ε (1) ΟΜΟ... (1) ΟΜΟΡΦΑ (6) ΟΥΑΙ (2) ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΔΑ-ΔΙΑΙΡΕΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΕ... (1) ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ (3) ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ (6) ΠΕΡΙ ΘΕΟΥ (5) ΠΕΡΙΕΡΓΑ (16) ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ (58) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (52) ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (2) ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ-ΨΕΜΑΤΑ (3) ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ (11) ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ. (8) ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ (4) ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ (2) ΠΡΟΣΕΧΩΣ... (1) ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ (5) ΠΡΟΧΩ... (53) ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ. (1) ΡΑΠ (1) ΡΟΜΠΟΤ (5) ΣΠΑΣΙΜΠΑ ΓΙΩΡΓΟΣ... (3) ΣΥΜΒΟΛΑ (1) ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. (3) ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ... (4) ΣΥΝΟΜΩΣΙΑ (20) ΣΧΕΣΕΙΣ (11) ΤΑ ΕΒΡΑΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (1) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (9) ΤΟ ΕΛΕΟΣ (1) ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ... (7) ΤΟΓΙΟ (1) ΤΟΓΙΟ; (17) ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (33) ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΞΕΝΑ (12) ΤΣΙΠΑΚΙ... (7) ΥΓΕΙΑ. (1) ΥΠΝΩΤΙΣΜΟΣ (1) ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΒΑΣΕΙΣ (2) ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ (1) ΦΟΒΙΕΣ (2) ΩΡΑΙΑ (44) BLUE BEAM (2) Chemtrails (3) Dr.MASARU EMOTO (1) H.A.A.R.P (2) THE ORION CONSPIRACY (1) Two Steps From Hell (6) UFOs (8)

ΖΚΕ

ΑΝ ΣΕ ΛΑΤΡΕΥΩ ΓΙΑ ΝΑ ΓΛΥΤΩΣΩ ΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ,ΡΙΞΕ ΜΕ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ.

ΑΝ ΣΕ ΛΑΤΡΕΥΩ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ,ΚΛΕΙΣΕ ΜΟΥ ΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ.

ΑΝ ΟΜΩΣ ΣΕ ΛΑΤΡΕΥΩ ΓΙΑΤΙ ΣΕ ΑΓΑΠΩ,ΜΗ ΜΟΥ ΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΚΑΛΛΟΣ ΣΟΥ.