Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2011

ΜΗΝ ΑΠΕΛΠΙΣΤΕΙΤΕ,ΤΟ ΜΙΣΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ.

Σκάψε! Τι βλέπεις;
Ανθρώπους και πουλιά, νερά και πέτρες!
Σκάψε ακόμα! Τι βλέπεις;
Ιδέες κι ονείρατα, αστραπές και φαντάσματα.
Σκάψε ακόμα! Τι βλέπεις;
Δε βλέπω τίποτα! Νύχτα βουβή, πηχτή σα θάνατος. Θα ΄ναι ο θάνατος.
Σκάψε ακόμα!
Αχ! Δεν μπορώ να διαπεράσω το σκοτεινό μεσότοιχο! Φωνές γρικώ και κλάματα, φτερά γρικώ στον άλλον όχτο!
Μην κλαις! Μην κλαις! Δεν είναι στον άλλον όχτο! Οι φωνές, τα κλάματα και τα φτερά είναι η καρδιά σου!
Μάζωξε τη δύναμη σου κι αφουκράσου• όλη η καρδιά του άνθρωπου είναι μια κραυγή. Ακούμπησε απάνω στο στήθος σου να την ακούσεις• κάποιος μέσα σου αγωνίζεται και φωνάζει.
Χρέος σου, σε πάσα στιγμή, μέρα και νύχτα, σε χαρά και σε θλίψη, μέσα από την καθημερινήν ανάγκη, να ξεχωρίσεις την Κραυγή τούτη, να την ξεχωρίσεις ορμητικά ή συγκρατημένα, όπως βολεί στη φύση σου, γελώντας ή κλαίγοντας, ενεργώντας ή στοχαζόμενος, και να μάχεσαι να νιώσεις ποιος είναι αυτός που κιντυνεύει και φωνάζει• και πώς μπορούμε εμείς να στρατευτούμε, όλοι μαζί, και να τόνε λευτερώσουμε.
Ας ενωθούμε, ας πιαστούμε σφιχτά, ας σμίξουμε τις καρδιές μας, ας δημιουργήσουμε εμείς, όσο βαστάει ακόμα η θερμοκρασία τούτη της Γης, όσο δεν έρχουνται σεισμοί, κατακλυσμοί, πάγοι, κομήτες να μας εξαφανίσουν, ας δημιουργήσουμε έναν εγκέφαλο και μιαν καρδιά στη Γης, ας δώσουμε ένα νόημα ανθρώπινο στον υπερανθρώπινον αγώνα!
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΤΙΚΗ-Ν.ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ!

19 σχόλια:

PISTOS 788 είπε...

Ἡ Ἑλλάδα ὅπως ὑπογραμμίζουν οἱ New York Times, ἔχει σήμερα ἕνα τεράστιο διαπραγματευτικό χαρτί, πού δέν διέθεταν χῶρες ὅπως ἡ Ἀργεντινή, ἡ Οὐρουγουάη ἤ ἡ Ῥωσία. Τό χρέος τῶν χωρῶν ἦταν ὑπό τό καθεστώς τοῦ ἀμερικανικοῦ ἤ τοῦ βρετανικοῦ δικαίου. Ἀντίθετα, ἄνω τοῦ 90% τοῦ Ἑλληνικοῦ χρέους ὑπόκειται στήν Ἐλληνική νομοθεσία. Αὐτό ὑποστηρίζουν διεθνεῖς νομικοί...
ἐμπειρογνώμονες, μπορεῖ νά δώσῃ στήν Ἐλλάδα τήν δυνατότητα – ἄν τό ἀποφασίσῃ – νά μεταβάλῃ τούς ὅρους τῶν δανειακῶν συμβάσεων, ἐπιβάλλοντας στούς ξένους πιστωτές εὐνοϊκότερους ὅρους ἀναδιαρθρώσεως. Γιά παράδειγμα, τό Ἑλληνικό κοινοβούλιο θά μποροῦσε νά ψηφίσῃ μιά διάταξι πού νά ἐπιβάλλῃ τόν ὑποχρεωτικό χαρακτῆρα μιᾶς ἀναδιαρθρώσεως, ἄν συμφωνήσῃ τό 51% τῶν πιστωτῶν. Ἤ ἀκόμη πιό δραστικά, ἡ Ἀθήνα θά μποροῦσε νά ἀρνηθῇ ἐντελῶς νά πληρώσῃ, στέλνοντας τούς πιστωτές στά Ἑλληνικά δικαστήρια νά βροῦν τό δίκιο τους. Ἡ κατάστασις αὐτή δίνει μοναδικό στήν παγκόσμια ἱστορία διαπραγματευτικό χαρτί στήν Ἑλλάδα, σημειώνουν διεθνεῖς εἰδικοί στό ζήτημα τού χρέους πού ἐπικαλοῦνται, ἐπαναλαβάνουμε, ὄχι ὁ Ῥιζοσπάστης ἤ ἡ Κόοκκινη Σημαία, ἀλλά οἱ New York Times! Συνοψίζοντας, ἡ συμφωνία τῆς 21ης Ἰουλίου εἶναι ὄχι μόνο μιά ἐξαιρετικά ἐπικερδής συμφωνία γιά τούς πιστωτές τῆς χώρας, ἀλλά ἐπί πλέον «κλειδώνει» τή χώρα σέ μιά κατάστασι ἀποικίας, ἀπό τήν ὁποία πολύ πιό δύσκολα θά μπορέσῃ νά ξεφύγῃ καί στό μέλλον «κλειδώνει» κατ΄ ἐλάχιστον τή μετάπτωσίν της ἀπό χώρα τοῦ πρώτου σέ χώρα τοῦ τρίτου κόσμου, ὅλοκληρώνει τήν ἀφαίρεσι τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας πού ξεκίνησε μέ τό μνημόνιο. Ἡ ἐπιδίωξις τῶν διεθνῶν τραπεζιτῶν πού συνέταξαν τήν συμφωνία τῆς 21ης Ἰουλίου εἶναι νά ἀπασφαλίσουν τό.... τελευταῖο ὅπλο τῆς στάσεως πληρωμῶν. Καί, βεβαίως, νά χρησιμοποιήσουν τήν κυβέρνησι Παπανδρέου καί τήν Ἑλλάδα γιά νά δημιουργήσουν προηγούμενο γιά τό χρέος ὅλης τῆς Εὐρωζώνης. Ἀσφαλῶς, τό ὅπλο τῆς στάσεως πληρωμῶν εἶναι τό οἰκονομικό ἀντίστοιχο ἑνός ἀτομικοῦ ὅπλου. Εἶναι καλύτερα νά μήν.... τό χρησιμοποιεῖς ποτέ, εἶναι ὅμως, πολύ ἀποτελεσματικό ὡς ἀπειλή. Καί στήν κατάστασι πού ἔχει εὑρεθεῖ ἡ χώρα δέν μπορεῖ νά ἀφήσῃ νά τῆς τό πάρουν, γιατί εἶναι ἡ τελευταία οἰκονομική γραμμή ἀμύνης πού διαθέτει. Ἡ χώρα ἔχει εὑρεθεῖ σήμερα στήν κατάστασι ἀσθενοῦς πού τόν ἔχουν βάλει στήν ἐντατική καί τοῦ ἀφαιροῦν ἕνα ἕνα τά ὄργανα. Δέν εἶναι πολύ καλή λύσις νά πετάξῃ τά σωληνάκια καί νά τρέξῃ νά σωθῇ, ἡ ἐναλλάκτική ὅμως, πού διαθέτει εἶναι ὁ θάνατος, ἴσως ἀργός ἀλλά σίγουρος, μέσα στήν ἐντατική.

PISTOS 788 είπε...

Ὁ Ἑλληνικός λαός τελεῖ ἀκόμη σέ μεγάλη σύγχυσι, ὑπό τό κράτος τοῦ ἰσχυροτάτου σόκ πού ἔχει ὑποστεῖ. Τά κόμματα τῆς ἀριστερᾶς καί δεξιᾶς ἀντιπολιτεύσεως, παρά τίς κριτικές πού ἀσκοῦν, μοιάζουν ἔμφοβα ἀπό τήν προοπτική νά ἀναλάβουν εὐθύνες. Ἀλλά δέν ὑπάρχει ἄλλη λύσις ἀπό τήν διακοπή τῆς σημερινῆς πορείας ὑποταγῆς καί τῆς ἀναζητήσεως ἐναλλακτικῶν, μέ κάθε τίμημα καί ῥίσκο καί βεβαίως, μέ τήν δέουσα φρόνησι καί προετοιμασία γιά τίς ὁποῖες, ὅμως, καθημερινῶς ἐξαντλοῦνται τά περιθώρια. Θά ἔρθῃ ἀσφαλῶς, τό πλήρωμα τοῦ χρόνου γιά νά ἐλεγχθοῦν οἱ πράξεις τῆς σημερινῆς κυβερνήσεως καί ἰδίως νά ἐρευνηθῇ ἡ ὕπαρξις ἤ μή συνωμοσίας ἀναφορικά μέ τήν ἔνταξιν τῆς Ἑλλάδος ὑπό τό καθεστώς τοῦ μνημονίου, κάτι τό ὅποῖο συνιστᾶ – ἄν πράγματι ἀποδειχτῇ – πράξιν ἐσχάτης προδοσίας, καί τέτοια ἀναμφισβήτητα θά θεωρηθῇ σέ περιβάλλον βιούμενης ἐθνικῆς καταστροφῆς. Ἀλλά τό πρόβλημα δέν εἶναι τόσο ἡ ἐκ τῶν ὑστέρων κάθαρσις, ὅσο τό νά ἀποτραπῇ, ἔστω καί τήν ὕστατη στιγμή, ἡ ὁλοκλήρωσις τῆς ἐθνικῆς καταστροφῆς. Εὐθύνη γι΄αὐτό δέν ἔχουν μόνον ἡ ἡγεσία τῆς κυβερνήσεως, ἀλλά καί ὅλα τά στελέχη τοῦ κυβερνῶντος κόμματος, ἡ ἀντιπολίτευσις, ὁ πρόεδρος τῆς Δημοκρατίς, ἡ δικαιοσύνη καί ὅλοι οἱ Ἕλληνες πολίτες, στόν πατριωτισμό τῶν ὁποίων ἀναθέτει, σέ τελική ἀνάλυσι, τήν φύλαξιν τοῦ Συντάγματος ὁ συντακτικός νομοθέτης.-
(Ἐπίκαιρα σελ. 17 ἀπόσπασμα ἀπό ἄρθρο τοῦ Δημητρίου Κωνσταντακοπούλου)
Πηγη -http://anti-ntp.blogspot.com/2011/10/blog-post_8329.html

BornGR είπε...

«Μας έλεγαν θα νικήσετε όταν υποταχτείτε. Υποταχτήκαμε και βρήκαμε τη στάχτη… Μας έλεγαν θα νικήσετε όταν εγκαταλείψετε τη ζωή σας. Εγκαταλείψαμε τη ζωή μας και βρήκαμε τη στάχτη. Βρήκαμε τη στάχτη. Μένει να ξαναβρούμε τη ζωή μας, τώρα που δεν έχουμε πια τίποτα…» Γ. Σεφέρης
"ΜΗΝ ΑΠΕΛΠΙΣΤΕΙΤΕ,ΤΟ ΜΙΣΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ."...Προχώ!!!!
Yio μπράδερ!

telitsa είπε...

ΜΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΣΘΕ ΣΕ ΦΙΛΟ,ΜΗ ΘΑΡΡΕΙΤΕ ΣΕ ΟΙΚΕΙΟΝ.ΦΥΛΑΤΕ ΤΑΣ ΘΥΡΑΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΣΟΥ...

ΔΙΟΤΙ Ο ΥΙΟΣ ΠΕΡΙΦΡΟΝΕΙ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ,Η ΘΥΓΑΤΗΡ ΕΠΑΝΙΣΤΑΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΑΥΤΗΣ,Η ΝΥΜΦΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΘΕΡΑΣ ΑΥΤΗΣ.

ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ.ΜΙΧΑΙΑΣ ΚΕΦΖ.

ΚΑΛΕ ΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕ ΜΟΥ ΦΙΛΕ ΣΕ ΧΑΙΡΕΤΩ!

PISTOS 788 είπε...

BornGR
Όσο υπάρχουν άνθρωποι ανήσυχοι στον κόσμο μας, όσο υπάρχει ανησυχία στον κόσμο μας υπάρχει ελπίδα…

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ “ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ”

ΠΡΟΧΩ-ΡΑΜΕ ΜΠΡΑΔΕΡ ΜΟΥ...ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ...ΓΙΑ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ...ΖΚΕ...

PISTOS 788 είπε...

telitsa-παυλίτσα

Χαίρομαι τον άνθρωπο που κολυμπάει κόντρα στο ρεύμα. Σίγουρα οι πιθανότητες να πνιγεί είναι πολλές. Αλλά σκέφτομαι πάντα πως μόνον όποιος πηγαίνει αντίθετα στο ρεύμα έχει τη δυνατότητα να φθάσει στις πηγές.
Νίκος Δήμου
ΚΑΛΗ ΜΟΥ ΦΙΛΗ ΚΑΙ ΑΔΕΡΦΗ,ΕΧΟΥΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕΓΑΛΟ...ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ...ΖΚΕ!

BornGR είπε...

Η Τουρκία ανακοίνωσε ότι «σπάει» το συμβόλαιο αγοράς φυσικού αερίου που έχει με τη Ρωσία.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργού Ενέργειας της Τουρκίας Τανέρ Γιλντίζ, η Άγκυρα πήρε αυτή την απόφαση καθώς είχε ζητήσει εκπτώσεις στην τιμή του αερίου και η Μόσχα αρνήθηκε να διαπραγματευτεί.
Η απόφαση της Τουρκίας , αν δεν αλλάξει στάση, μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις και το ερώτημα που προκαλείται είναι , από πού θα προμηθευτεί η Τουρκία το φυσικό αέριο που αγόραζε από τη Ρωσία.

Ανώνυμος είπε...

πετερ

Οι απογοητευσης μας γερνανε.
Η απογοητευση ειναι σαν να λεμε στην σκοτεινη πλευρα ΟΚ παραιτουμε.
H απογοητευση ειναι σαν εναν σπαστικο που κανει κακογουστες πλακες...
-Κτυπαει το κουδουνι ντρινν ντριν
-Ναι ποιος ειναι?
-Ο ταχυδρομος!
-Οπ ανιγουμε και ειναι ενας ανθρωπος που μας κοροηδεψε και μας χαλασε την μερα μπαινοντας στο σπιτι μας ο οποιος να μην βγαινει.Την επομενη μερα θα ειναι ανοιξτε πυροσβεστικη!δικηγορος,νοσοκομα σουβλατζης εφορια ο νεος σας γειτονας κτλ. Καπως ετσι ειναι και η ζωη μας,μας χτυπα η απογοητευση συνεχεια την πορτα της ζωης μας,και εμεις πολλες φορες της ανοιγουμε η δεν την διωχνουμε.
Οταν κατι μας απογοητευει-απελπηζει (1)θα πρεπει να το σκεφτουμε θετικα η να το αντιμετοπισουμε θετικα. (2)Οταν κατι μας θυμωνει η απογοητευει να κανουμε σαν να ειναι κατι ασημαντο,τουλαχιστον μεσα μας.Μονο εμεις ζημιωνομαστε.Μπορουμε να σαπησουμε απο την απογοητευση αλλα τιποτα καλο δεν θα συμβει.(3)Πολλες φορες απογοητευομαστε και μεγαλοποιουμε η τραγικοποιουμε τα πραγματα για να δικαιολογηθουμε αυτο σημαινει οτι μας λειπει η μας μειωθηκε για διαφορους λογους η αρετη της θετικης βλεψης.Το καλητερο ειναι να το παλεψουμε και να προσευχηθουμε να μας δοθει αυτη η θετικη βλεψη.Καθε απογοητευση που ξεπερναμε σημαινει οτι εξεληχθηκαμε σε κατι ποιο δυνατο.Υπαρχει μια μυητικη-Θεια δυναμη που εμφανηζετε ειτε μεσω ενος ευχαρηστου νεου η μεσω μιας εσωτερικης χαρας που μας χαμογελα[μπραβο σου τα καταφερες,σου αξιζει το κερδησες]αλλα ερχετε μονο οταν νικησουμε μια απογοητευση.Προσπαθοντας και προσευχομενοι εαν αλλαξουμε την διανοητικη μας κατασταση[software] θα αλλαξει kai η ζωη μας.

zkcome είπε...

«Μακάριοι οι φτωχοί στο πνεύμα,
γιατί δική τους είναι η βασιλεία των ουρανών.
Μακάριοι όσοι πενθούν,
γιατί αυτοί θα παρηγορηθούν.
Μακάριοι οι πράοι,
γιατί αυτοί θα κληρονομήσουν τη γη.
Μακάριοι όσοι πεινούν και διψούν τη δικαιοσύνη,
γιατί αυτοί θα χορταστούν.
Μακάριοι οι ελεήμονες,
γιατί αυτοί θα ελεηθούν.
Μακάριοι οι καθαροί στην καρδιά,
γιατί αυτοί θα δουν το Θεό.
Μακάριοι οι ειρηνοποιοί,
γιατί αυτοί θα κληθούν γιοι Θεού.
Μακάριοι οι καταδιωγμένοι εξαιτίας δικαιοσύνης,
γιατί δική τους είναι η βασιλεία των ουρανών.
Μακάριοι είστε, όταν σας βρίσουν και σας καταδιώξουν και πούνε κάθε κακό πράγμα εναντίον σας, λέγοντας ψέματα εξαιτίας μου. Χαίρετε και αγαλλιάζετε, γιατί ο μισθός σας είναι πολύς στους ουρανούς. Γιατί έτσι καταδίωξαν τους προφήτες που ήταν πριν από εσάς».

PISTOS 788 είπε...

BornGR

ΟΙ ΑΛΥΣΙΔΩΤΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ...ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ....

ΚΑΛΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΑΔΕΡΦΕ ΜΟΥ!

PISTOS 788 είπε...

πετερ

Καθε απογοητευση που ξεπερναμε σημαινει οτι εξεληχθηκαμε σε κατι ποιο δυνατο.Υπαρχει μια μυητικη-Θεια δυναμη που εμφανηζετε ειτε μεσω ενος ευχαρηστου νεου η μεσω μιας εσωτερικης χαρας που μας χαμογελα[μπραβο σου τα καταφερες,σου αξιζει το κερδησες]αλλα ερχετε μονο οταν νικησουμε μια απογοητευση.Προσπαθοντας και προσευχομενοι εαν αλλαξουμε την διανοητικη μας κατασταση[software] θα αλλαξει kai η ζωη μας.
ΜΠΡΑΒΟ ΠΕΤΕΡ....ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΣΟΥ....ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΟΛΑΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ ΤΟΥ...

PISTOS 788 είπε...

zkcome

ΦΟΥΤΖΙ-ΘΕΛΩ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ ΤΩΡΑ....

ΚΑΛΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΑΔΕΡΦΕ ΜΟΥ!

PISTOS 788 είπε...

McCain: Καλώ τους λαούς της Ρωσίας και της Κίνας να μιμηθούν τους αντικαθεστωτικούς της Λιβύης!

Ο πρώην υποψήφιος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ρεπουμπλικάνος Τζον ΜακΚέιν κατά τη διάρκεια συνέντευξης την οποία έδωσε στην πρωτεύουσα της Λιβύης, Τρίπολη, δήλωσε πως η εξέγερση στη Λιβύη εναντίον του Καντάφι αποτελεί παράδειγμα για τους λαούς της Συρίας, του Ιράν, της Ρωσίας αλλά και της Κίνας! “Όλα τα δικτατορικά καθεστώτα πρέπει να ανατραπούν και να...
αντικατασταθούν με φιλελεύθερα και δημοκρατικά πολιτεύματα” επισήμανε ο Αμερικανός Γερουσιαστής! “Πιστεύω ότι οι δηλώσεις του κ. Μακέιν μπορεί να χαρακτηριστούν ως στημένες έτσι ώστε να υποκινήσουν ταραχές. Πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά το ενδεχόμενο να μηνύσουμε τον Τζον ΜακΚέιν με τη κατηγορία της υποκίνησης ταραχών, ενώ η υπόθεσή του ίσως θα πρέπει να εξεταστεί και από αμερικανικό δικαστήριο”, επισήμανε Ρώσος πολιτικός αναλυτής. Μέλος του κόμματος του Πούτιν, ο Σεργκέι Μαρκόβ δήλωσε πως η Ρωσία ήταν για περισσότερο από μια δεκαετία υπό καθεστώς αναρχίας, ανυποληψίας και ταραχών και πως ο Βλαντιμίρ Πούτιν ήταν ο άνθρωπος που την έφερε στο δρόμο της ανάπτυξης και της επιτυχίας. Οπότε όσα δηλώνει ο Τζον ΜακΚέιν μόνο εκ του πονηρού μπορεί εκληφθούν. Επίσης δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο η χώρα του (Ρωσία) να κινηθεί νομικά εναντίον του. Μέχρι αυτή την ώρα δεν υπάρχει ανάλογη αντίδραση από μεριάς Δαμασκού, Τεχεράνης και Πεκίνου.
GEOPOLITICS & DAILY NEWS
Πηγη
Ουσιαστικά ο γέρος ζητά οι Ρώσοι να ξαναδώσουν την χώρα τους στους τοκογλύφους,και να ξανατοποθετηθεί μια μαριονέτα τύπου Γιέλτσιν.

Ανώνυμος είπε...

peter

Τζον ΜακΚέιν ηληθια φατσα σε style μπακσμπανυ.Η εξουσια που αποκτηθηκε παρανομα ποτε δεν ειναι για το καλο του ανθρωπου.Oποιαδιποτε δηλωση συνεντευξη σημαρινου ειδικα υψηλοβαθμου πολιτικου κανει μπαμ οτι μονο για καλο δεν την κανει.Ψαρευει αντιδρασεις για να κινηθει.Δεν χρειαζεται να ξερεις η να μελετας παρα πολυ καποιον διαβασε τον απο τις αντιδρασεις του,ειδηκα τις αφθορμητες.
Η καλητερη τεχνικη για τα κρατοι αυτα ειναι να μην πουν,κανουν τιποτα σε κανενα τομεα σαν να μην ακουστηκε τιποτα,ο κυνηγος θα βαλει ποιο δραστηκα μετρα και ετσι θα αποκαλυφθει ποιο πολυ η στρατιγικη του εικονα ετσι θα μπορεσουν να δρασουν καλητερα,και να ενωθουν η δυναμη της ενωσης νικα τα παντα.


Παντως ενα ειναι σιγουρο κατι που ελεγε ο ομηρος<< Αυτος που βρισκεται στην εξουσια δεν μπορει να κοιμηθει ησυχα μια ολοκληρη νυχτα.

PISTOS 788 είπε...

peter

ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΠΟΛΛΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ...ΚΑΙ ΘΑ ΓΕΛΑΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΟΗΣΙΑ ΠΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΕΙ ΓΥΡΩ ΜΑΣ....ΕΝΑ ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ....

ΚΑΛΟ ΒΡΑΔΥ ΠΕΤΕΡ!

Ανώνυμος είπε...

Αυτό θα πει άνθρωπος: να πονάς, ν’ αδικιέσαι, να παλεύεις και να μην το βάνεις κάτω!

Αν ήταν να με ρωτούσαν ποιος δρόμος πάει στον ουρανό, θ’ απαντούσα: ο πιο δύσκολος.

Μεγάλη κολυμπήθρα τα δάκρυα, παιδί μου…

Θα βρούμε, εκεί που πάμε, το Θεό. Και θα τον βρούμε, όχι όπως τον παριστάνουν όσοι δεν τον είδαν ποτέ τους, ένα ροδομάγουλο γέρο, που κάθεται μακάρια σε πουπουλένια σύννεφα και προστάζει. Μα σα μικρή φωνή που τινάζεται από τα σωθικά μας και σηκώνει πόλεμο.

Χαίρουμαι, άνθρωπος είμαι, όταν μου τύχει ένα καλό, μα πιο πολύ χαίρουμαι όταν πλακώσει η δύσκολη ώρα! Γιατί λέω: τώρα θα δείξεις, παπα-Φώτη, αν είσαι άντρας αληθινός ή κουνέλι.

Όταν πολυσυχάσει το νερό, βουρκιάζει, όταν πολυσυχάσει η ψυχή, βουρκιάζει.

Και στο πιο μικρό πετραδάκι, και στο πιο ταπεινό λουλούδι, και στην πιο σκοτεινή ψυχή, βρίσκεται ολάκερος ο Θεός

«Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΞΑΝΑΣΤΑΥΡΩΝΕΤΑΙ»


Καλό βράδυ PISTE!!!
Κατερίνα
(πολύ δυνατός ο Σεφέρης BornGR)

PISTOS 788 είπε...

Κατερίνα

Όταν πολυσυχάσει το νερό, βουρκιάζει, όταν πολυσυχάσει η ψυχή, βουρκιάζει.

ΔΥΝΑΤΟΣ Ο ΣΕΦΕΡΗΣ....ΑΛΛΑ ΔΥΝΑΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ....

ΚΑΛΟ ΒΡΑΔΥ ΑΔΕΡΦΗ ΜΟΥ!

ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΤΑΡΑΞΟΥΜΕ ΤΑ ΥΔΑΤΑ...

BornGR είπε...

Ο Παπαδιαμάντης να δείτε....ξεβούρκιασε τα Νερά με την ψυχή του !
Ο Παπαδιαμάντης μιλάει για την χρεοκοπία από την εφημερίδα Ακρόπολη το 1896

Και τι πταίει η γλαυξ, η θρηνούσα επί ερειπίων; Πταίουν οι πλάσαντες τα ερείπια. Και τα ερείπια τα έπλασαν οι ανίκανοι κυβερνήται της Ελλάδος.

Αυτοί οι πολιτικοί, αυτοί οι βουλευταί, εκατάστρεψαν το έθνος, ανάθεμά τους. Κάψιμο θέλουν όλοι τους! Τότε σ’ εξεθέωναν οι προεστοί κ’ οι «γυφτοχαρατζήδες», τώρα σε «αθεώνουν» οι βουλευταί κ’ οι δήμαρχοι.

Αυτοί που είχαν το λύειν και το δεσμείν εις τα δύο κόμματα, τους έταζαν «φούρνους με καρβέλια», δώσαντες αυτοίς ουχί πλείονας των είκοσι δραχμών μετρητά, απέναντι, καθώς τους είπαν, και παρακινήσαντες αυτούς να εξοδεύσουν κι απ’ τη σακκούλα τους όσα θέλουν άφοβα, διότι θα πληρωθούν μέχρι λεπτού, σύμφωνα με τον λογαριασμόν, ον ήθελαν παρουσιάσουν

Το τέρας το καλούμενον επιφανής τρέφει την φυγοπονίαν, την θεσιθηρίαν, τον τραμπουκισμόν, τον κουτσαβακισμόν, την εις τους νόμους απείθειαν. Πλάττει αυλήν εξ αχρήστων ανθρώπων, στοιχείων φθοροποιών τα οποία τον περιστοιχίζουσι, παρασίτων τα οποία αποζώσιν εξ αυτού…

Μεταξύ δύο αντιπάλων μετερχομένων την αυτήν διαφθοράν, θα επιτύχει εκείνος όστις ευπρεπέστερον φορεί το προσωπείον κ’ επιδεξιώτερον τον κόθορνον.

Άμυνα περί πάτρης θα ήτο η ευσυνείδητος λειτουργία των θεσμών, η εθνική αγωγή, η χρηστή διοίκησις, η καταπολέμησις του ξένου υλισμού και πιθηκισμού, του διαφθείροντος το φρόνημα και εκφυλίσαντος σήμερον το έθνος, και η πρόληψις της χρεοκοπίας.

Από την εφημερίδα Ακρόπολη το 1896

Φτωχός και Άγιος

PISTOS 788 είπε...

BornGR

ΔΥΝΑΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ....

ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΟ....

Fake Macedonia

Fake Macedonia

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Ετικέτες

2012 (2) 888 (2) ΑΓΡΟΓΛΥΦΙΚΑ (1) ΑΘΑΝΑΤΟΙ (1) ΑΙΩΡΗΣΗ (1) ΑΛΗΘΕΙΑ Ή ΨΕΜΑ; (4) ΑΛΛΑ ΝΕΑ.... (53) ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ (7) ΑΠΟΚΡΥΦΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (10) ΑΡΧΙΚΗ (1) ΑΣΚΗΤΙΚΑ (2) ΑΣΤΕΙΑ (17) ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ (7) ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΕΛΛΑΔΑ. (5) ΓΙΑ ΓΕΛΙΑ 'Η ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ... (1) ΓΙΑΤΙ; (4) ΓΙΟΡΤΙΝΑ (1) ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΣΕΥΧΗ (4) ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΑ (2) ΔΙΑΦΟΡΑ... (27) ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ (13) ΔΙΕΘΝΗ (8) ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ (1) ΔΥΝΑΤΑ... (16) Ε (1) ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ (1) ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΝΟΥ (2) ΕΛΛΑΔΑ (54) ΕΛΠΙΔΑ (5) ΕΜΒΟΛΙΑ (3) ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ-ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. (7) ΕΞΥΠΝΑ (1) ΕΠΑΦΙΚΟΙ (5) ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΕΣ... (2) ΕΥΤΟΠΙΑ (1) ΖΕΠΠΕΛΙΝ (2) ΖΚΕ (20) ΖΩ ΣΤΟ ΝΗΣΙ (3) Η ΣΙΒΥΛΛΑ ΜΑΣ (1) ΗΘΙΚΑ (4) ΗΡΩΙΚΑ (12) ΘΑΛΑΣΣΑ (1) ΘΑΥΜΑ (8) ΙΜΙΑ (2) ΙΣΤΟΡΙΚΑ (2) ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ (3) ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ (2) ΚΟΙΝΩΝΙΑ (16) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. (1) ΚΟΥΤΟΒΙΚ (3) ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΑΝΙΚΟΥ (2) ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΕΙΝΑ (2) ΜΑΓΕΙΑ (4) ΜΑΤΡΙΞ (1) ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ (28) ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ (5) ΝΑΖΙ UFO (3) ΝΑΖΙ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ (3) ΝΗΣΟΣ ΑΝΔΡΟΣ (3) ΟΛΟΓΡΑΜΜΑ (7) ΟΜΑΔΑ-Ε (1) ΟΜΟΡΦΑ (6) ΟΥΑΙ (2) ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΔΑ-ΔΙΑΙΡΕΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΕ... (1) ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ (3) ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ (6) ΠΕΡΙ ΘΕΟΥ (5) ΠΕΡΙΕΡΓΑ (16) ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ (56) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (52) ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (2) ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ-ΨΕΜΑΤΑ (3) ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ (11) ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ. (8) ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ (4) ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ (2) ΠΡΟΣΕΧΩΣ... (1) ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ (5) ΠΡΟΧΩ... (51) ΡΑΠ (1) ΡΟΜΠΟΤ (5) ΣΠΑΣΙΜΠΑ ΓΙΩΡΓΟΣ... (3) ΣΥΜΒΟΛΑ (1) ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. (3) ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ... (4) ΣΥΝΟΜΩΣΙΑ (20) ΣΧΕΣΕΙΣ (11) ΤΑ ΕΒΡΑΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (1) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (9) ΤΟ ΕΛΕΟΣ (1) ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ... (7) ΤΟΓΙΟ (1) ΤΟΓΙΟ; (17) ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (33) ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΞΕΝΑ (12) ΤΣΙΠΑΚΙ... (7) ΥΓΕΙΑ. (1) ΥΠΝΩΤΙΣΜΟΣ (1) ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΒΑΣΕΙΣ (2) ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ (1) ΦΟΒΙΕΣ (2) ΩΡΑΙΑ (44) BLUE BEAM (2) Chemtrails (3) Dr.MASARU EMOTO (1) H.A.A.R.P (2) THE ORION CONSPIRACY (1) Two Steps From Hell (4) UFOs (8)

ΖΚΕ

ΑΝ ΣΕ ΛΑΤΡΕΥΩ ΓΙΑ ΝΑ ΓΛΥΤΩΣΩ ΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ,ΡΙΞΕ ΜΕ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ.

ΑΝ ΣΕ ΛΑΤΡΕΥΩ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ,ΚΛΕΙΣΕ ΜΟΥ ΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ.

ΑΝ ΟΜΩΣ ΣΕ ΛΑΤΡΕΥΩ ΓΙΑΤΙ ΣΕ ΑΓΑΠΩ,ΜΗ ΜΟΥ ΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΚΑΛΛΟΣ ΣΟΥ.